tianjin

Uighurs selling Xinjiang fruit cake in Tianjin, by Matthew J. Stinson