Personal tools
Views

Difference between revisions of "信仰自由"

From China Digital Space

Jump to: navigation, search
m (Text replacement - "[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 在中国数字时代阅读更多【{{PAGENAME}}】相关的文章]" to "*[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 谷歌搜索:更多 CDT【{{PAGENAME}}】相关文章] *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/{{PAGENAME}}/ CDT 网站:【{{PAGENAME}}】相关文章索引]")
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 5: Line 5:
 
{{#external_value:extract }}[https://zh.wikipedia.org/wiki/宗教自由 (维基百科{{FULLPAGENAME}})]
 
{{#external_value:extract }}[https://zh.wikipedia.org/wiki/宗教自由 (维基百科{{FULLPAGENAME}})]
  
=== 数字时代相关文章 China Digital Times Related Articles===
+
=== 中国数字时代相关文章===
  
 
*[https://www.google.com/search?q=信仰自由+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 更多【信仰自由】相关文章]
 
*[https://www.google.com/search?q=信仰自由+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 更多【信仰自由】相关文章]
 
*[https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/信仰自由/ 【信仰自由】相关文章索引]
 
*[https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/信仰自由/ 【信仰自由】相关文章索引]
 +
*[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 谷歌搜索:更多 CDT【{{PAGENAME}}】相关文章]
 +
*[https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/{{PAGENAME}}/ CDT 网站:【{{PAGENAME}}】相关文章索引]
 +
 
=== 数字空间相关链接 ===
 
=== 数字空间相关链接 ===
 
{{ #dpl: linksto = {{FULLPAGENAME}} }}
 
{{ #dpl: linksto = {{FULLPAGENAME}} }}

Latest revision as of 05:16, 14 November 2021

宗教信仰自由或宗教自由是指一个人可以在一个社会中自由选择其宗教信仰和在这个社会中公开参加这个宗教信仰的仪式和传统,或者选择不信仰任何宗教,而不必担心受社会的迫害或歧视。 宗教自由也包括根据自己的判断放弃或改变自己的宗教信仰的自由。宗教自由的范围更广,还包含獨自或與他人一道、公開或私下敬拜的權利,以及參加宗教儀式、宗教活動和宗教傳道而無需擔心遭受政府或社會其他團體迫害的權利;另外一些宗教或信仰,尤其新宗教,可能會被人給定性為「邪教」;然而,被定性為邪教的信仰團體和正當宗教間通常沒有真正的區別,因此目前宗教学术界已開始摒弃使用「邪教」这个主观概念,取而代之的是不含贬义色彩的中性的「新興宗教」概念,而一些學者更認為「邪教」一詞是對於具有不同教條和儀式的團體的人身攻擊;換句話說,沒有「某某信仰是邪教」這回事,只要一個人不做傷天害理的事,那他所持有的任何信仰都一樣正當,沒有任何例外;而稱呼一個宗教或信仰為邪教,也常常成為宗教迫害的藉口。(维基百科信仰自由)

中国数字时代相关文章

数字空间相关链接