Personal tools
Views

Difference between revisions of "团结工会"

From China Digital Space

Jump to: navigation, search
(Created page with "{{#get_web_data: url=https://zh.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=extracts&exsentences=4&explaintext&format=json&exintro&titles={{FULLPAGENAME}} |format=JSON |data=ext...")
 
 
Line 1: Line 1:
 
{{#get_web_data:
 
{{#get_web_data:
url=https://zh.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=extracts&exsentences=4&explaintext&format=json&exintro&titles={{FULLPAGENAME}}
+
url=https://zh.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=extracts&exsentences=4&explaintext&format=json&exintro&titles=團結工聯
 
|format=JSON
 
|format=JSON
 
|data=extract=extract}}
 
|data=extract=extract}}
{{#external_value:extract }}[https://zh.wikipedia.org/wiki/{{FULLPAGENAME}} (维基百科{{FULLPAGENAME}})]
+
{{#external_value:extract }}[https://zh.wikipedia.org/wiki/團結工聯 (维基百科{{FULLPAGENAME}})]
  
 
<!--  
 
<!--  

Latest revision as of 16:24, 8 September 2020

团结工会(香港:團結工會,台湾:團結工聯;波蘭語: Solidarność,發音為:[sɔlidarnɔɕtɕ]),全名獨立自治工會“團結”(Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"),是波蘭的工會聯盟,於1980年8月31日在格但斯克列寧造船廠(今格但斯克造船廠)成立,由萊赫·瓦文萨所領導,也是华沙条约签约国中第一个非共产党控制的工会组织。团结工会主張非暴力的反抗模式。1980年代,它将波蘭國內的天主教徒及反共左翼人士組織結合,成為了一股強大的反共主义社會運動。 團結工聯的出現,對長期由波兰统一工人党一黨專政的波蘭來說是前所未見的,也是蘇聯集團國土內第一個獨立工會。(维基百科团结工会)


数字时代相关文章 China Digital Times Related Articles

<feed url="feeds://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/团结工会/feed/" entries="5">

[{PERMALINK} {TITLE}]

{DATE}, by {AUTHOR} </feed>

更多团结工会相关文章


数字空间相关链接 China Digital Space Related Links