Personal tools
Views

Difference between revisions of "鸡蛋与高墙"

From China Digital Space

Jump to: navigation, search
m (Text replacement - "<feed url=(.*)>" to " ")
m (Text replacement - "[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 在中国数字时代阅读更多【{{PAGENAME}}】相关的文章]" to "*[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 谷歌搜索:更多 CDT【{{PAGENAME}}】相关文章] *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/{{PAGENAME}}/ CDT 网站:【{{PAGENAME}}】相关文章索引]")
 
Line 29: Line 29:
 
-->
 
-->
  
[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 在中国数字时代阅读更多【{{PAGENAME}}】相关的文章]
+
*[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 谷歌搜索:更多 CDT【{{PAGENAME}}】相关文章]
 +
*[https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/{{PAGENAME}}/ CDT 网站:【{{PAGENAME}}】相关文章索引]
  
 
=== 数字空间相关链接 ===
 
=== 数字空间相关链接 ===

Latest revision as of 05:30, 14 November 2021

日本作家村上春树的名言,激励了很多中国抗争者。“ 有一句话请允许我说出来,一句个人性质的话。这句话在我写小说时总在我脑袋里挥之不去。它并非写在纸上贴在墙壁,而是刻于我的脑壁。那是这样一句话: 假如这里有坚固的高墙和撞墙破碎的鸡蛋,我总是站在鸡蛋一边。 是的,无论高墙多么正确和鸡蛋多么错误,我也还是站在鸡蛋一边。正确不正确是由别人决定的,或是由时间和历史决定的。假如小说家站在高墙一边写作--不管出于何种理由--那个作家又有多大价值呢?“[1]

亦见 高墙与鸡蛋


中国数字时代相关文章

数字空间相关链接

  • 村上春树:高墙与鸡蛋——耶路撒冷文学奖获奖演讲
  •