Personal tools
Views

侯德健

From China Digital Space

Revision as of 07:25, 18 March 2023 by Qi Yi (talk | contribs) (Created page with "<!-- ####################################################################################### 1.简介(如果主要内容使用ChatGPT, 请在结尾加注「&」。) 图...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

中国数字时代

中国数字空间

维基百科:侯德健

侯德健(1956年10月1日—),台湾音樂家,新西蘭華人,籍貫四川,六四事件天安門廣場四君子之一。現為《易經》研究者,出版自己的一些研究成果,偶爾在兩岸三地出席一些文化活動。