Personal tools
Views

Difference between revisions of "Grass-Mud Horse Lexicon: Pinyin Index"

From China Digital Space

Jump to: navigation, search
Line 161: Line 161:
 
*[[胡占凡体]] (''Hú Zhànfán tǐ'') [[Hu Zhanfan style]]
 
*[[胡占凡体]] (''Hú Zhànfán tǐ'') [[Hu Zhanfan style]]
 
*[[糊煮席]] (''hú zhǔ xí'') [[muddled boiled banquet]]
 
*[[糊煮席]] (''hú zhǔ xí'') [[muddled boiled banquet]]
*[[换锅子没]] (''huàn guōzi méi'') [[have you changed to a dish?]]
+
*[[换锅子没]] (''huàn guōzi méi'') [[Have you changed to a dish?]]
 
*[[皇储]] (''huángchǔ'') [[heir apparent]]
 
*[[皇储]] (''huángchǔ'') [[heir apparent]]
 
*[[混球屎报]] (''Húnqiú Shǐbào'') [[Muddled Shit Times]]
 
*[[混球屎报]] (''Húnqiú Shǐbào'') [[Muddled Shit Times]]

Revision as of 16:47, 4 November 2015

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

相关:网络抵抗

回到:网络政治话语