Personal tools
Views

Grass-Mud Horse Lexicon: Pinyin Index

From China Digital Space

Revision as of 15:40, 2 August 2013 by Anne (talk | contribs) (→‎P)
Jump to: navigation, search
Caonima word-150x150.jpg

This page is organized in pinyin (Chinese romanization) order. For example, the entry “grass-mud horse” is under the letter “C” for caonima and appears with first the Chinese characters, then the pinyin and the English (i.e. 草泥马 (caonima) grass-mud horse). Pinyin is ordered by syllable: ex. the entry for chayao ji comes before Chai na, as the first syllables are cha and chai, respectively. This is further ordered by the order of the tones: hence entries beginning with “fǎn” precede those starting with “fàn,” etc.

To search in English, press the Control (CTRL) and F keys simultaneously. This will pull up a search bar and direct you to whichever English term you enter as it appears on this page. You can also use the search bar in the upper right hand corner.

To search by category, click here.

Introduction to the Grass-Mud Horse Lexicon

A

  1. 爱国贼 (aiguozei) patriotraitor
  2. 爱未来 (ai weilai) love the future

B

  1. 霸道部 (Badao Bu) Ministry of Bullying
  2. 八万哥 (Bawan Ge) 80k bro
  3. 被代表,被自杀,被增长,被墙奸 (bei X) be X-ed
  4. 被时代 (bei shidai) passive era
  5. 别有用心 (bieyouyongxin) ulterior motives
  6. 薄督 (Bo Du) Captain Bo
  7. 不差钱 (bu cha qian) no shortage of money
  8. 不明真相 (bumingzhenxiang) don’t understand the actual situation
  9. 布鸣真象 (见:真象) (bu ming zhenxiang) cloth-chirping elephant of truth: see elephant of truth
  10. 不要乱说话 (bu yao luan shuohua) do not make irresponsible remarks
  11. 不折腾 (bu zheteng) free from turmoil
  12. 百分之六十二 (baifen zhi liushi’er) sixty-two percent
  13. 表哥、表叔、表嫂 (Biao Ge) Watch Brother

C

  1. 草泥马 (caonima) grass-mud horse
  2. CCAV China Central Adult Video
  3. 叉腰肌 (chayao ji) iliopsoas
  4. 拆哪 (Chai na) Demolish it
  5. 吃饱了没事干的外国人 (chi bao le mei shi gan de waiguoren) foreigners who have eaten their fill and have nothing better to do
  6. 此贴必删 删前留名 (ci tie bi shan, shan qian liuming) This post to be deleted. Before it is deleted please leave your name.
  7. Chinternet China + Internet
  8. 初级阶段 (chuji jieduan) preliminary stage (of socialism)
  9. 侧滑 (ce hua) slipped
  10. 抄水表 (chao shuibiao) check the water meter

D

  1. 打酱油 (da jiangyou) get soy sauce
  2. 打疫苗 (da yimiao) get immunized
  3. 大裤衩 (da kucha) the big boxer shorts
  4. 大清 (Da Qing) The Empire of the Great Qing
  5. 大中华局域网 (Da Zhonghua Juyuwang) Great Chinese LAN
  6. 戴避孕套不算强奸 (dai biyuntao bu suan qiangjian) it’s not rape if you wear a condom
  7. 带路党 (Dai Lu Dang) Leading Party
  8. 蛋炒饭 (dan chaofan) egg fried rice
  9. 党性大发 (dangxing dafa) give free reign to one’s “Party” nature
  10. 档中央 (Dang Zhongyang) Party Central Committee
  11. 刁民 (diaomin) trouble-makers
  12. 帝都 (didu) imperial capital
  13. 地沟油 (digou you) ditch oil
  14. 低俗 (disu) vulgar
  15. 钓鱼执法 (diaoyu zhifa) entrapment
  16. 都是你妈逼的 (dou shi ni ma bi de) Your mother forced this on us
  17. 毒大米 (du dami) poison rice
  18. 毒豺 (du chai) poison jackal
  19. 毒奶粉 (du naifen) poison milk powder
  20. 躲猫猫 (死)(duo maomao (si)) hide-and-seek (death)
  21. 多名女性 (duo ming nüxing) several women

E

  1. 耳光 (er guang) slap on the face
  2. 二会 (Er Hui) Stupid Sessions

F

  1. 法律不是挡箭牌 (falü bu shi dangjianpai) law is not a shield
  2. 反腐姐妹花 (fan-fu jiemei hua) lovely anti-corruption sisters
  3. 反腐女战士 (fan-fu nüzhanshi) anti-corruption warrior princess
  4. 翻墙 (fan qiang) scale the wall
  5. 饭醉 (fan zui) rice-drunk
  6. 房奴 (fang nu) mortgage slave
  7. 房叔, 房婶
  8. 非法献花 非法吃喝,非法默哀,非法XX (feifa xianhua, feifa chihe, feifa mo’ai, feifa XX) illegal dedication of flowers, illegal eating and drinking, illegal silent tribute, illegal XX
  9. 非正常方式 (fei zhengchang fangshi) unusual method
  10. 粪青 (fenqing) fenqing, shit youth
  11. 斧头帮 (futou bang) axe gang
  12. 俯卧撑 (fuwocheng) push-ups
  13. 富二代(fu er dai) rich second generation
  14. 飞盘胡 (feipan hu) Frisbee Hu

G

  1. 干爹 (gandie) godfather
  2. 干涉内政 (ganshe neizheng) interfere with internal affairs
  3. 感谢国家 (ganxie guojia) thanks to the country
  4. 给人民一个胶带 (gei renmin yi ge jiaodai) give the people some tape
  5. 防火长城 (GFW) Great Firewall of China
  6. 功夫网 (gongfu wang) Kung fu net
  7. 谷鸽 (gu ge) valley dove
  8. 骨哥 (gu ge) bone brother
  9. 孤立事件 (guli shijian) isolated incident
  10. 怪蜀黍 (guai shushu) strange sorghum
  11. 贵国 (gui guo) expensive country
  12. 跪国 (gui guo) kneeling country
  13. 官二代 (guan er dai) governing second generation
  14. 官府 (guanfu) local fiefdom
  15. 灌狸猿 (guan li yuan) watered weasel ape
  16. 光腚肿菊 (guangding zhong ju) bare bottom swollen anus
  17. 广电总急 (Guang Dian zong ji) The radio, film and television administration is always anxious
  18. 国宝 (guobao) national treasure
  19. 国家罗汉 (guojia luohan) nation’s arhat / nation’s gangster
  20. 郭美美baby (Guo Meimei Baby) Guo Meimei
  21. 共餐党

H

  1. 含泪劝告 (hanlei quangao) tearfully urge
  2. 含笑酒泉(han xiao jiu quan) smile in fountains of booze
  3. 好五倍 (hao wu bei) five times better
  4. 喝茶 (he cha) drink tea
  5. 喝开水死 (he kaishui (si)) death from drinking boiled water
  6. 和谐 (hexie) harmonious
  7. 合鞋(社会)(hexie (shehui)) shoe-fitting (society)
  8. 河蟹 (hexie) river crab
  9. 和谐号 (hexie hao) “harmony” high-speed train
  10. 核心 (hexin) core
  11. 黑板狐 (heiban hu) the blackboard fox
  12. 很黄很暴力 (hen huang hen baoli) erotic and violent
  13. 恨爹不成刚 (hen die bu cheng Gang) despise one’s father for not being Li Gang
  14. 红派壹号 (hong pai yi hao) red pad
  15. 猴蛇 (hou she) monkey-snake
  16. 胡编 (hu bian) the fabricator
  17. 胡77 (Hu 77) Hu 77
  18. 狐瘟 (hu wen) fox plague
  19. 胡占凡体 (Hu Zhanfan ti) Hu Zhanfan couplet
  20. 糊煮席 (Hu zhu xi) muddled cooked banquet
  21. 换锅子没 (huan guozi mei) have you changed to (using) a dish?
  22. 皇储 (huangchu) heir apparent
  23. 混球屎报 (Hun Qiu Shi Bao) Muddled Sh*t Times
  24. 火箭升迁
  25. 活埋 (huomai) buried alive
  26. 火星文 (Huoxing wen) Mars script
  27. 合鞋

J

  1. 脊梁奖 (Jiliang Jiang) The Backbone Award
  2. 家里最近怎么样? (Jiali zuijin zenmeyang?) How has your family been recently?
  3. 甲型H1N1流感 (jiaxing H1N1 liugan) influenza A virus subtype H1N1
  4. 见过大爷 (jian guo daye) have you seen grandfather
  5. 酱油委员 (jiangyou weiyuan) soy sauce committee members
  6. 僵鱼 (jiang yu) stiff fish
  7. 金三胖 (Jin san pang) three fat Kims
  8. 景德镇 (Jingde zhen) Jingde Town
  9. 竟无一人是男儿 (jing wu yi ren shi nan’er)
  10. 九长老 (jiu zhanglao) nine elders
  11. 九个总统 (jiu ge zongtong) nine presidents
  12. 菊花文 (juhua wen) chrysanthemum script
  13. 军大衣 (jun dayi) guard in military coat
  14. 局域网 (juyuwang) The Great Chinese LAN
  15. 捐你妹 (juan ni mei) donate your sister
  16. 贱委 (jianwei) contemptible committee
  17. 境外(敌对)势力

K

  1. 开房局长 (kaifang juzhang) The "room-opening" bureau chief
  2. 开胸验肺 (kaixiong yanfei) thoracotomy
  3. 科学上网 (kexue shangwang) use the Internet “scientifically”
  4. 空椅子 (kong yizi) empty chair
  5. 跨省追捕 (kuasheng zhuibu) pursue across provincial lines
  6. 狂草泥马 (kuang caonima) crazy grass-mud horse

L

  1. 蓝爸爸 (lan baba) blue father
  2. 鲤冈鲃 (li gang ba) ridged carp-barbel
  3. 雷政富 (Lei Zhengfu) Lei Zhengfu
  4. 梁书记 (Liang Shuji) Secretary Leung
  5. 了解祖国 (liaojie zuguo) understand the motherland
  6. 淋巴县长 (Linba Xianzhang) Mayor Lymph
  7. 林貌杨音 (Lin mao Yang yin) Lin imitates Yang’s voice
  8. 临时工 (linshigong) temporary workers
  9. 临时性强奸, 临时性XX (linshixing qiangjian, linshixing XX) temporary rape, temporary XX
  10. 卢美美
  11. 裸体做官 (luoti zuoguan) naked official
  12. 滤霸, 驴爸 (lü ba, lü ba) filter tyrant, donkey father
  13. 绿爸爸 (lü baba) green father
  14. 绿坝娘 (Lü Ba Niang) green dam girl
  15. 轮流发生性关系

M

  1. Ma de in china “f**k” in China
  2. 马勒戈壁 (Male Gebi) Mahler Gobi
  3. 卖萌 (mai meng) act cute
  4. 美帝 (Mei di) American imperialists
  5. 没希望工程 (Mei Xiwang Gongcheng) Project Hopeless
  6. 没有强拆就没有新中国 (Meiyou qiang chai jiu meiyou xin Zhongguo) Without forced demolitions there can be no new China.
  7. 面瘫 (mian tan)
  8. 敏感瓷 (mingan ci) sensitive porcelain
  9. 茉莉花 (molihua) jasmine
  10. 某黑帮 (mou heibang) a certain gang
  11. 目田 (mu tian) eye-field
  12. 媚体

N

  1. 纳米比亚 (Namibiya) Namibia
  2. 那是人家的本事 (Na shi renjia de benshi) It's because he's gifted
  3. 脑残 (naocan) brain-damaged
  4. 你懂的 (ni dong de) you understand
  5. 你是哪个单位的? (Ni shi nage danwei de?) Which work unit are you from?
  6. 你幸福吗?(Ni xingfu ma?) Are you happy?
  7. 你有孩子吗? (Ni you haizi ma?) Do you have children?
  8. 诺贝尔币 (Nuobeier bi) Nobel Prize dollars

P

  1. P民 (P min) P people
  2. 潘币 (Panbi) Panbi
  3. 咆哮体 (paoxiao ti) shouting font
  4. (pei) screw you
  5. 屁民 (pi min) sh*tizens
  6. 拼爹 (pin die) compare fathers
  7. 贫二代 (pin er dai) poor second generation
  8. 平西王 (Pingxi Wang) King Who Pacified the West
  9. 破坏性实验 (pohuaixing shiyan) destruction experiment
  10. 盘锦号 (Panjin Hao) The Panjin

Q

  1. 齐B小短裙 (qi B xiao duanqun) ass-high miniskirt: see godfather
  2. 七不讲 (qi bu jiang) seven don’t mentions
  3. 墙 (qiang) wall
  4. 墙国 (qiang guo) wall nation
  5. 墙国论坛 (qiang guo luntan) wall nation forum
  6. 墙奸 (qiang jian) wall raped
  7. 墙裂(谴责) (qiang lie (qianze)) wall crack condemn
  8. 70码 (qishi ma) 70 kph
  9. 欺实马 (qishima) horse of deception
  10. 岂能因为声音微小而不呐喊 (qineng yinwei shengyin weixiao er bu nahan) how can we not speak out just because our voice is small
  11. 禽肛 (qin gang) bird anus
  12. 轻度追尾, 轻度XX (qingdù zhuiwei, qingdu XX) mild collision, mild XX
  13. 情绪稳定 (qingxu wending) emotionally stable
  14. 秋雨含泪 (qiuyu hanlei) autumn rain has tears
  15. 去毛 (qu mao) hair removal

R

  1. 让领导先走 (rang lingdao xian zou) leaders first
  2. 日人民报 (Ri Renmin Bao) Screwing People Post
  3. 芮代表 (Rui Daibiao) Representative Rui
  4. 人民日爆Renmin RibaoPeople's Daily Explosion

S

  1. 散步 (sanbu) take a walk
  2. 三聚氰胺 (sanju qing’an) melamine
  3. 三鹿 (Sanlu) Sanlu
  4. SB会 (SB hui) SB Conference
  5. 山寨 (shanzhai) mountain stronghold
  6. 汕尾体 (shan wei ti) Shanwei form
  7. 伤害中国人民的感情 (shanghai Zhongguo renmin de ganqing) hurt the Chinese people’s feelings
  8. 上吊吊 (shang diao diao) hung to death
  9. 谁叫你不幸生在中国了 (Shei jiao ni buxing sheng zai Zhongguo le?) How were you so unfortunate as to be born in China?
  10. 神奇的国度 (shenqi de guodu) mystical country
  11. 深情献菊花 (shenqing xian juhua) dedicate a chrysanthemum with deep feeling
  12. 神兽 (shen shou) mythical creatures
  13. 省长 (shengzhang) governor
  14. 胜利大逃亡 (shengli da taowang) Escape to Victory
  15. 适度腐败 (shidu fubai) moderate level of corruption
  16. 试探性自杀 (shitanxing zisha) half-hearted suicide attempt
  17. 斯巴达 (Sibada) Sparta
  18. 蒜你狠、豆你玩系列 (suan ni hen, dou ni wan xilie) vicious garlic, play with beans, and other similar phrases
  19. 随波逐刘 (sui bo zhu Liu) go with the flow
  20. 随时受不了 (suishi shoubuliao) always unbearable

T

  1. 他妈的 (tamade) WTF?!
  2. 土共 TG
  3. 体育墙国 (tiyu qiang guo) wall country in athletics
  4. 替党说话,还是准备替老百姓说话? (Ti Dang shuohua, haishi zhunbei ti laobaixing shuohua?) Will you speak for the Party, or are you prepared to speak for the people?
  5. 天朝 (Tian Chao) Celestial Empire
  6. 兲朝 (见:天朝) (Tian Chao) Celestial Empire
  7. 天朝P民 (Tian Chao P min) P people of the Celestial Empire
  8. 天朝上锅 (Tian Chao shang guo) Celestial Empire goes into the pot
  9. 天雷提案 (tian lei ti’an) shocking proposals
  10. 舔菊党 (tian ju dang) chrysanthemum licking party
  11. TM/TMD: see WTF?!
  12. 捅鸡局 (tongjiju) chicken-poking bureau
  13. (被)“庹”

W

  1. 外国人的家长会 (waiguoren de jiazhang hui)
  2. 微勃 (wei bo) slight erection
  3. 微软 (Weiruan) Microsoft
  4. 围观 (weiguan) surround and watch
  5. 围观五猫 (weiguan wu mao) surround and watch five cats
  6. 伟大的墙 (weida de qiang) great wall
  7. 伟光正 (wei guang zheng) great, glorious, and correct
  8. 为人民币服务 (wei renminbi fuwu) serve the renminbi
  9. 维稳 (weiwen) maintain stability
  10. 稳腚 (wen ding) stable bottom
  11. 我爸爸是李刚 (Wo baba shi li gang) My father is Li Gang
  12. 蜗居族 (woju zu) snail dwelling tribe
  13. 我来晚了 (wo lai wan le) I’m late
  14. 我们做了一个艰难的决定 (Women zuole yi ge jiannan de jueding) We have made a tough decision
  15. 我能说脏话吗? (Wo neng shuo zanghua ma?) Can I swear?
  16. 我要作人 (Wo yao zuoren) I will be a person
  17. 我只为领导服务 (Wo zhi wei lingdao fuwu) I only serve the leaders
  18. 卧草泥马 (wo caonima) crouching grass mud horse
  19. 五不搞 (wu bu gao) five do-nots
  20. 五号 (wu hao) number five
  21. 五毛党 (Wu Mao Dang) Fifty Cent Party
  22. 五毛谠 (wu mao dang) fifty cents honest
  23. 五月三十五日 (wu yue sanshiwu ri) Thirty-Fifth of May

X

  1. 西朝鲜 (Xi Chaoxian) West Korea
  2. 下意识开枪 (xiayishi kaiqiang) subconsciously fired
  3. 西红柿 (xihongshi) tomato
  4. 下一盘很大的棋 (xia yi pan hen da de qi) play a big game of chess
  5. 闲扯淡 (xian chedan) idle chit-chat
  6. 辛卯借款 (xinmao jiekuan) 2011 loan
  7. 心神不宁 (xinshen buning) disturbed
  8. 信艾神,原地满状态复活 (Xin Ai Shen, yuandi man zhuangtai fuhuo) Believe in the god Ai and be completely resurrected on the spot
  9. 信韩寒不脑残 (Xin Han Han bu naocan) Believe in Han Han and you won’t be a retard
  10. 熊猫: (见:国宝) (xiongmao) panda: see national treasure
  11. 休假式治疗 (xiujia shi zhiliao) vacation-style therapy
  12. 萱萱 (Xuanxuan) Genie
  13. 血拆 (xue chai) bloody demolition
  14. 新黑五类 (xin hei wu lei) new five black categories

Y

  1. 压力差 (yali chai) pressure differential
  2. 亚克蜥 (yakexi) yax lizard
  3. 殃视 (yang shi) calamity TV
  4. 羊叫兽 (yang jiao shou) sheep calls to the beast
  5. 药奸菊 (yao jian ju) medicine-wicked-chrysanthemum
  6. 一小撮 (yi xiao cuo) small bunch
  7. 影帝 (yingdi) movie star
  8. 有关部门 (youguan bumen) relevant department
  9. 有司 (yousi) official
  10. 援交部 (Yuanjiao Bu) Ministry of Foreign Assistance
  11. 远程爱国者捣蛋 (yuancheng aiguozhe daodan) long distance patriot makes mischief
  12. 宇宙真理

Z

  1. 暂住 (zanzhu) temporary residence
  2. 这事儿不能说太细 (Zhe shir buneng shuo tai xi) This cannot be explained in great detail.
  3. 这是一个奇迹 (zhe shi yi ge qiji) this is a miracle
  4. 真理部 (Zhenli Bu) Ministry of Truth
  5. 真象 (zhenxiang) elephant of truth
  6. 镇上 (zhen shang) in town: see Jingde Town
  7. 正腐 (zhengfu) govern-rot
  8. 正龙拍虎 (zheng long pai hu) upright dragon pats the tiger
  9. 职业孙子 (见:专业孙子) (zhiye sunzi) career grandchild: see professional grandchild
  10. 至于你信不信,由你,我反正是信了 (zhiyu ni xin bu xin, wo fanzheng shi xin le) whether you believe it or not, I do
  11. 中国的互联网是开放的 (Zhongguo de hulianwang shi kaifang de) China’s Internet is open
  12. 中国人民从此战栗起来了 (Zhongguo renmin congci zhanli qilai le) The Chinese people have begun to tremble
  13. 中国人民的老朋友 (Zhongguo renmin de lao pengyou) old friends of the Chinese people
  14. 中国人是需要管的 (Zhongguoren shi xuyao guan de) Chinese people need to be controlled
  15. 周老虎 (Zhou Laohu) Tiger Zhou
  16. 周自宫 (Zhou Zigong) Zhou self-castration
  17. 砖家 (zhuanjia) brickspert
  18. 专业孙子 (zhuanye sunzi) professional grandchild
  19. 转发就是力量 (zhuanfa jiushi liliang) Reposting is power
  20. 转世 (zhuanshi) reincarnate
  21. 纵做鬼,也幸福 (zong zuogui, ye xingfu) even the destruction is a blessing
  22. 做噩梦(死)(zuo emeng (si)) death by nightmare
  23. 做一个艰难的决定 (zuo yi ge jiannan de jueding) make a tough decision