Personal tools
Views

老子

From China Digital Space

Jump to: navigation, search

老子(前571年-前471年),李氏,一说姓老,一说姓利,名耳或貞,字聃,世人尊称为“老子”,生于东周的楚国苦县厉乡曲仁里(原屬陳國,今河南省鹿邑县),师从商容,于东周春秋時周朝守藏室任柱下史。中國春秋時代思想家,隐居邢台广阳山。其著作被人们广泛稱為《道德经》,為道家和道教的经典。 老子的學説後被庄周、楊朱、列御寇等人發展,後人奉为道家学派之开教宗师。(维基百科老子)

中国数字时代相关文章

数字空间相关链接