Personal tools
Views

梁思礼

From China Digital Space

Jump to: navigation, search


梁思礼(1924年8月24日-2016年4月14日),梁启超之子,导弹控制专家,火箭控制專家,中國航天计算机辅助设计技術倡導者和奠基人。中国科学院院士。(维基百科梁思礼)


数字时代相关文章

更多梁思礼文章

数字空间相关链接