Shenzhen skyline during storm

Shenzhen Bay Lightning, by ZM Yi (CC BY-NC-ND 2.0)