Personal tools
Views

新浪微博敏感词

From China Digital Space

Revision as of 16:05, 6 July 2011 by Albany2009 (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
  • 2011/6/7 江泽民相关敏感词
 “重大新闻”
 “解放军总医院”
 “301”
 “华东医院”
 “太上皇”
 “先皇”
 “先帝”
 “三表哥”
 “江三表”
 “三个代表”
 “江”
 “蛤蟆”
 “心肌梗塞”
 “脑死亡”
 “驾崩”
 “驾鹤”
 “上船”
 “ 挂了”
 “五棵松” 
 “八宝山”