Personal tools
Views

Difference between revisions of "霸权"

From China Digital Space

Jump to: navigation, search
m (Text replacement - "[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 在中国数字时代阅读更多【{{PAGENAME}}】相关的文章]" to "*[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 谷歌搜索:更多 CDT【{{PAGENAME}}】相关文章] *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/{{PAGENAME}}/ CDT 网站:【{{PAGENAME}}】相关文章索引]")
Line 8: Line 8:
  
 
=== 中国数字时代相关文章===
 
=== 中国数字时代相关文章===
 
 
 
 
 
 
 
  
 
*[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 谷歌搜索:更多 CDT【{{PAGENAME}}】相关文章]
 
*[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 谷歌搜索:更多 CDT【{{PAGENAME}}】相关文章]
Line 23: Line 16:
  
  
[[Category: 网络文化]][[Category: 网络抵抗]]
+
[[Category: 真理馆]][[Category: 理论馆]][[Category: 网络审查]]
[[Category: 理论馆]][[Category: 网络审查]]
 

Revision as of 22:47, 15 June 2022

葛兰西在1930年代详细阐述并用于文化研究的概念,主要是指统治阶级在某些历史时期实施社会与文化领导权的能力,透过这种方式-而不是对下层阶级的直接的高压统治-以保持他们在国家经济政治文化方面的权力[1]

霸权也就是社会中的支配群体通过“强制”与“同意”双管齐下(但更为倚重“同意”),成功地说服从属群体在思想、道德、价值、世界观等诸多方面与其保持一致,达成共识的过程。

霸权是在意识表述的领域发挥作用:当社会、文化与个人的经验总和能够按照权力集团定义、确立并付之流传的术语予以理解之际,霸权才最有可能获得成功。简言之,霸权将历史上属于某个阶级的意识形态予以自然化,使之成为一种常识[2]

霸权是支配霸权(dominant ideology),另类霸权(alternative ideology)以及对抗霸权(oppositional ideology)不断斗争的“过程”,而非”成品“。

中国数字时代相关文章

数字空间相关链接

  1. 《关键概念-传播与文化研究词典》[美]约翰.费斯克等编撰 李彬 译注 p.122
  2. 《关键概念-传播与文化研究词典》[美]约翰.费斯克等编撰 李彬 译注 p.123