Mountain Man

An old mountain man grimaces in pain in Guizhou, Guiyang province, via www.xitek.com