CDT编者按:日前有一篇题目和内容均为黑色马赛克的文章在微信上流传,被认为是讽刺微信审查的“行为艺术”。文章最早由“文章来源”发布,被大量转发并达到10万+阅读量后遭到删除。随后“西少爷肉夹馍”进行转发,也被删除。这一篇文章用“好”代替了黑色马赛克继续这场接力。

好好好好好好好,好好好,好好好好好好,好好好好好好好好好好好,好好,好好好好。好好好好好好好好,好好好好,好好好好好!

好好好好好好好好好好,好好好好好好好,好好好好好好好好好好好好好好好好好好,好好好好好好好好。好好好好好好好好好好,好好好好好好。好好好好好好好好好好好好,好好好好好好,好好!好好好好好好好好好好,好好好好好好好好好好。好好好好“好好好”好好好好好好好,好好好好好好好好,好好好好好好好好好好好好好好,好好好好好好,好好好好?好好好好好好好好好好,好好好好好好。好好好好好好,好好好好!

“好好好”好好:好好好好好好,好好好好好好。

好好好好好好,好好好好好好。

好好好好好好好好好好,好好好,好好好好好好好好“好”好好好好。好好好好好好,好好好好好好好,好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好!!好好好好,好好好好。

好好好好,“好好好好,好好好好好好好好?”好好好“好好好好好好好好好好。”好好好好好好好好好好好好,好好好好。好好好,“好!”

好好好好,好好好好好好好好好好好好好好,好好好好好好好好好好。好好好好好好好好好好好好好好。好好好好好好。

好好好好好好,好好。

好好好好好好好好好好好好好好,好好好好好好好好好好好好好好好好,好好好好好好好好好好好好!好好好好好好,好,好好好好好好好好。好好好好好好好好好好好好,好好好好好好好好,好好好好,好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好,好好好好好好好好好好好好,好好好好好好好好。好好好好好好好好,好好好好好好。好好好好好好好好好好好好好好,好好好好,好好好好好好好好。好好,好好好好好好好好好好好好,好好好好好好。好好好好好好好好好好好好好好!

“好好好好,好好好好好。”

好好好好好好好好,好好好好,好好好好好好好好好好好好,好好好好。好好好好,好好好好好好好好好好好好好好,好好好好好好好好,好好好好!

好好好好好好好好?好好好好好好,好好好好好好好好,“好好好好好好好好”好好好好好好好好。

“好好好好好好好好好,好好好好好好好好,好好好,好好好好好好好好好。”

好好好好,好好好好好好好好好好好好好,好好好好好好好好,好好好好好好好好好好好好好好好好,好好好好好好,好好好好好好,好好好好好好好好好好!好好,好好好好好好好好好好,好好好好,好好,好好好好好好好好好好!好好好好好好,好好好好好好好好,好好好好好好好好好好!好好好好,好好好好好好好好,好好好好,好好好好好好,好好好好好好好好好好!!!好好好好好好好好好好好好,好好好好好好,好好好好,好好好好好好好好好好好好,好好好好好好好好,好好好!

“好好好好”好好:好好好好好好好好好,好好好,好好好好好好好好好好好好,好好好好好好。

好好好好好好好好好好好好,好好好好好好,好好好好好好好好好好好好好好好,好好好好好好好好好好好好,好好好好好好好好好好好好好好好。好好好,好好好好好好好好好,好好好好好好好好好好好好好好好好好好,好好好好好好……好好好好好好好好好好好好,好好好,好好好好好好好好好好好好,好好好好好好好好好好好好好好好,好好好好好好好好好,好好好好好。好好好好好好好好好好好好,好好好好好好好好好。好好好好好好好好好,好好好。好好好好好好好好好好好好好好好,好好好好好好!

好好好好好好,好好好好好好。好好好好好好,好好好好,好好好好好好好好好好好好,好好好好好好好好好好好好,好好好好好好好好好!!好好好好好好,好好好,好好好好好好,好好好好好好,好好好好好好好好好好好好,好好好好好好好好好,好好好好好好好好好,好好好好好好好好好好好好,好好好好好好好好好好好好,好好好好好好好好好好好好,好好好好好好好好好!!!

相关阅读:【404文库】 文章来源 | ■■■■ ■■■■■■■■■