Personal tools
Views

Difference between revisions of "Grass-Mud Horse Lexicon: Pinyin Index"

From China Digital Space

Jump to: navigation, search
 
(254 intermediate revisions by 10 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[File:Caonima word-150x150.jpg|150px|thumb|right|''[[Grass-mud horse]].'']]
+
#REDIRECT [[:Category:Lexicon]]
 +
 
 +
[[File:WEBhrdqEMfA1q8JfiDnoBq.jpg|250px|thumb|right|[[Grass-mud horse]]]]
 +
 
 +
[[File:老子到处说-ES6oAAjUMAEwBvS.jpg|250px|thumb|right|[[Laozi says it everywhere (I say it everywhere)]]]]
 +
 
 +
[[File:8e053a23c2a6fb0bc9ed1e46d75dd2da.jpg|250px|thumb|right|[[Jiang Shanjiao]]]]
 +
 
 +
All entries are listed below in [https://en.wikipedia.org/wiki/Pinyin ''pinyin''] order. To search, type CTRL+F, then type in the term you want to find. You can search by character (''Hànzì'' 汉字), pinyin, or English. Please note that pinyin is spaced by word, not by syllable (e.g. "love the future" is listed under ''ài wèilái'', not *''ài wèi lái'').
 +
 
 +
China Digital Space is a constant work-in-progress. Some terms may only have an entry in English, others only in Chinese. Highlights of new and updated terms precede the index. New entries are also '''bolded''' within the index.
 +
 
 +
You can also browse a selection of entries by [[Grass-Mud Horse Lexicon: Browse by Topic|topic]].
 +
 
 +
= New Entries =
 +
''Highlights from the latest additions to the Lexicon (updated August 11, 2020)''
 +
 
 +
*[[正确集体记忆]] (zhèngquè jítǐ jìyì) [[correct collective memory]]
 +
*[[中国哭墙]] (''Zhōngguó kūqiáng'') [[China's wailing wall]]
 +
*[[总加速师]] (''Zǒng jiāsù shī'') [[Accelerator-in-Chief]]
 +
*[[加速主义]] (''jiāsùzhǔyì'') [[accelerationism]]
 +
* [[抄作业]] (''chāo zuòyè'') [[copy homework]]
 +
* [[祈翠]] (''qí cuì'') [[pray for jade]]
 +
* [[可防可控]] (''kě fáng kě kòng'') [[preventable and controllable]]
 +
* 低级红高级黑 (''dījí hóng gāojí hēi'') [[low-level red, high-level black]]
 +
* [[丢下就跑]] (''diūxià jiù pǎo'') [[drop-and-run]]
 +
 
 
= A =
 
= A =
  
*[[爱国贼]] (''àiguó zéi'') [[patriotraitor]]
+
*[[爱锅]] (''ài guō'') [[love for the cooking pot]]
 +
*[[爱国贼]] (''àiguózéi'') [[patriotraitor]]
 
*[[爱未来]] (''ài wèilái'') [[love the future]]
 
*[[爱未来]] (''ài wèilái'') [[love the future]]
*[[按爹分配]] (''àn diē fēnpèi'')
+
*[[按爹分配]] (''àn diē fēnpèi'') [[to each according to his father]]
 
*[[APEC蓝]] (''APEC lán'') [[APEC blue]]
 
*[[APEC蓝]] (''APEC lán'') [[APEC blue]]
  
Line 11: Line 38:
 
*[[霸道部]] (''Bàdào Bù'') [[Ministry of Bullying]]
 
*[[霸道部]] (''Bàdào Bù'') [[Ministry of Bullying]]
 
*[[八万哥]] (''Bāwàn Gē'') [[80K Brother]]
 
*[[八万哥]] (''Bāwàn Gē'') [[80K Brother]]
*[[百分之六十二]] (''bǎifēn zhī liùshí'èr'') [[sixty-two percent]]
+
*[[百分之六十二]] (''bǎifēn zhī liùshí'èr'') [[sixty-two percent (62%)]]
*[[被代表]] (''bèi dàibiǎo'') be represented: see [[be X-ed]]
+
*[[包子露"宪"]] (''Bāozi lòu Xiàn'') [[Steamed Bun betrays the Constitution]]
 +
*[[被代表]] (''bèi dàibiǎo'') be represented: see [[passive era]]
 +
*[[被喝茶]] (''bèi hē chá'') be tea-drinked: see [[passive era]]
 +
*[[被就业]] (''bèi jiùyè'') be employed: see [[passive era]]
 
*[[被嫖娼]] (''bèi piáochāng'') [[be johnned]]
 
*[[被嫖娼]] (''bèi piáochāng'') [[be johnned]]
*[[被墙奸]] (''bèi qiángjiān'') be [[wall-rape|wall-raped]]
+
*[[被墙奸]] (''bèi qiángjiān'') be wall-raped: see [[passive era]]
 
*[[被时代]] (''bèi shídài'') [[passive era]]
 
*[[被时代]] (''bèi shídài'') [[passive era]]
 
*[[被“庹”]] (''bèi Tuǒ'') [[be Tuoed]]  
 
*[[被“庹”]] (''bèi Tuǒ'') [[be Tuoed]]  
*[[被X]] (''bèi X'') [[be X-ed]]
+
*[[被X]] (''bèi X'') be X-ed: see [[passive era]]
*[[被增长]] (''bèi zēngzhǎng'') be increased: see [[be X-ed]]
+
*[[被增长]] (''bèi zēngzhǎng'') be increased: see [[passive era]]
*[[被自杀]] (''bèi zìshā'') be suicided: see [[be X-ed]]
+
*[[被自杀]] (''bèi zìshā'') be suicided: see [[passive era]]
 
*[[蝙蝠侠大战军大衣]] (''Biānfúxiá dàzhàn Jūndàyī'') [[Batman vs. Military Coat]]
 
*[[蝙蝠侠大战军大衣]] (''Biānfúxiá dàzhàn Jūndàyī'') [[Batman vs. Military Coat]]
 
*[[辩护人]] (''Biànhùrén'') [[The Attorney]]
 
*[[辩护人]] (''Biànhùrén'') [[The Attorney]]
Line 30: Line 60:
 
*[[不明真相]] (''bù míng zhēnxiàng'') [[don't understand the actual situation]]
 
*[[不明真相]] (''bù míng zhēnxiàng'') [[don't understand the actual situation]]
 
*[[布鸣真象]] (见:[[真象]]) (''bù míng zhēnxiàng'') cloth-chirping elephant of truth: see [[elephant of truth]]
 
*[[布鸣真象]] (见:[[真象]]) (''bù míng zhēnxiàng'') cloth-chirping elephant of truth: see [[elephant of truth]]
*[[不要姑父]] (''búyào gūfu'')
+
* '''不能,不明白 (''bù néng, bù míngbai'') [[I can't, I don't understand]]'''
 +
*[[不要姑父]] (''bú yào gūfu'')
 
*[[不要乱说话]] (''bú yào luàn shuōhuà'') [[do not make irresponsible remarks]]
 
*[[不要乱说话]] (''bú yào luàn shuōhuà'') [[do not make irresponsible remarks]]
 
*[[不折腾]] (''bù zhēténg'') [[free from turmoil]]
 
*[[不折腾]] (''bù zhēténg'') [[free from turmoil]]
 +
*[[不可描述]]
  
 
= C =
 
= C =
Line 43: Line 75:
 
*[[柴静蓝]] (''Chái Jìng lán'') [[Chai Jing blue]]
 
*[[柴静蓝]] (''Chái Jìng lán'') [[Chai Jing blue]]
 
*[[抄水表]] (''chāo shuǐbiǎo'') [[check the water meter]]
 
*[[抄水表]] (''chāo shuǐbiǎo'') [[check the water meter]]
 +
*'''[[抄作业]] (''chāo zuòyè'') [[copy homework]]'''
 
*[[朝阳群众]] (''Cháoyáng qúnzhòng'') [[Chaoyang masses]]  
 
*[[朝阳群众]] (''Cháoyáng qúnzhòng'') [[Chaoyang masses]]  
 
*[[朝阳区群众]] (''Cháoyáng qū qúnzhòng'') Chaoyang District masses: see [[Chaoyang masses]]
 
*[[朝阳区群众]] (''Cháoyáng qū qúnzhòng'') Chaoyang District masses: see [[Chaoyang masses]]
Line 48: Line 81:
 
*[[吃饱了没事干的外国人]] (''chī bǎo le méi shì gān de wàiguórén'') [[foreigners who have eaten their fill and have nothing better to do]]
 
*[[吃饱了没事干的外国人]] (''chī bǎo le méi shì gān de wàiguórén'') [[foreigners who have eaten their fill and have nothing better to do]]
 
*[[Chinternet]]  
 
*[[Chinternet]]  
 +
*'''冲塔 (''chōng tǎ'') [[rush the turret]]'''
 
*[[初级阶段]] (''chūjí jiēduàn'') [[preliminary stage (of socialism)]]
 
*[[初级阶段]] (''chūjí jiēduàn'') [[preliminary stage (of socialism)]]
 +
*[[初中生]] (''chūzhōngshēng'') [[junior high schooler]]
 
*[[此贴必删 删前留名]] (''cǐ tiē bì shān, shān qián liúmíng'') [[this post must be deleted; before it is deleted please leave your name]]
 
*[[此贴必删 删前留名]] (''cǐ tiē bì shān, shān qián liúmíng'') [[this post must be deleted; before it is deleted please leave your name]]
  
Line 55: Line 90:
 
*[[打酱油]] (''dǎ jiàngyóu'') [[get soy sauce]]
 
*[[打酱油]] (''dǎ jiàngyóu'') [[get soy sauce]]
 
*[[大裤衩]] (''Dà Kùchǎ'') [[Big Boxer Shorts]]
 
*[[大裤衩]] (''Dà Kùchǎ'') [[Big Boxer Shorts]]
 +
*[[大撒币]] (''Dà Sābì'') [[Big Spender]]
 
*[[大麻时代]] (''dàmá shídài'') [[dama era]]
 
*[[大麻时代]] (''dàmá shídài'') [[dama era]]
*[[大清]] (''Dà Qīng'') [[Empire of the Great Qing]]
+
*[[大清]] (''Dà Qīng'') [[Great Qing]]
 +
* [[大清药丸]] (''Dà Qīng yàowán'') [[Great Qing pill]]
 
*[[打疫苗]] (''dǎ yìmiáo'') [[get immunized]]
 
*[[打疫苗]] (''dǎ yìmiáo'') [[get immunized]]
 
*[[大中华局域网]] (''Dà Zhōnghuá Júyùwǎng'') [[Great Chinese LAN]]
 
*[[大中华局域网]] (''Dà Zhōnghuá Júyùwǎng'') [[Great Chinese LAN]]
 
*[[戴避孕套不算强奸]] (''dài bìyùntào bú suàn qiángjiān'') [[it's not rape if you wear a condom]]
 
*[[戴避孕套不算强奸]] (''dài bìyùntào bú suàn qiángjiān'') [[it's not rape if you wear a condom]]
*[[带路党]] (''Dài Lù Dǎng'') Leading Party
+
*[[带路党]] (''Dàilù Dǎng'') [[Lead the Way Party]]
 
*[[带鱼包子]] (''dàiyú bāozi'') [[cutlassfish bun]]
 
*[[带鱼包子]] (''dàiyú bāozi'') [[cutlassfish bun]]
 
*[[带鱼侯]] (''Dàiyú Hóu'') Cutlassfish Marquis: see [[Cutlassfish Zhou]]
 
*[[带鱼侯]] (''Dàiyú Hóu'') Cutlassfish Marquis: see [[Cutlassfish Zhou]]
 
*[[蛋炒饭]] (''dàn chǎofàn'') [[egg fried rice]]
 
*[[蛋炒饭]] (''dàn chǎofàn'') [[egg fried rice]]
 +
* 蛋炒饭节:见[[中国感恩节]] (''Dàn Chǎofànjié'') Egg Fried Rice Day: see [[Chinese Thanksgiving]]
 
*[[当今皇上]] (''dāngjīn huángshàng'') [[reigning emperor]]
 
*[[当今皇上]] (''dāngjīn huángshàng'') [[reigning emperor]]
 
*[[党性大发]] (''dǎngxìng dàfā'') [[give free reign to Party nature]]
 
*[[党性大发]] (''dǎngxìng dàfā'') [[give free reign to Party nature]]
 
*[[档中央]] (''Dàng Zhōngyāng'') [[Crotch Central Committee]]
 
*[[档中央]] (''Dàng Zhōngyāng'') [[Crotch Central Committee]]
 +
*[[倒车]] (''dàochē'') [[to drive backwards]]; to turn back history
 +
*'''低级红高级黑 (''dījí hóng gāojí hēi'') [[low-level red, high-level black]]'''
 
*[[电婊]] (''diàn biǎo'') [[power whore]]
 
*[[电婊]] (''diàn biǎo'') [[power whore]]
 
*[[叼飞盘]] (''diāo fēipán'') catch frisbee in mouth: see [[Frisbee Hu]]
 
*[[叼飞盘]] (''diāo fēipán'') catch frisbee in mouth: see [[Frisbee Hu]]
Line 75: Line 115:
 
*[[帝都]] (''dìdū'') [[imperial capital]]
 
*[[帝都]] (''dìdū'') [[imperial capital]]
 
*[[地沟油]] (''dìgōu yóu'') [[ditch oil]]
 
*[[地沟油]] (''dìgōu yóu'') [[ditch oil]]
 +
* [[地命海心]]  (''dì mìng hǎi xīn'') [[love the place that hates you]]
 
*[[低俗]] (''dīsú'') [[vulgar]]
 
*[[低俗]] (''dīsú'') [[vulgar]]
 
*[[叠被子]] (''dié bèizi'') [[fold a blanket]]
 
*[[叠被子]] (''dié bèizi'') [[fold a blanket]]
 +
*'''[[丢下就跑]] (''diūxià jiù pǎo'') [[drop-and-run]]'''
 +
*[[豆你玩]]:见[[蒜你狠]] (''dòu nǐ wán'') play with beans: see [[vicious garlic]]
 
*[[都是你妈逼的]] (''dōu shì nǐ mā bī de'') [[your mother forced this on us]]
 
*[[都是你妈逼的]] (''dōu shì nǐ mā bī de'') [[your mother forced this on us]]
 
*[[毒豺]] (''dú chái'') [[poison jackal]]
 
*[[毒豺]] (''dú chái'') [[poison jackal]]
Line 82: Line 125:
 
*[[都督]] (''dūdū'') governor-general: see [[Captain Bo]]
 
*[[都督]] (''dūdū'') governor-general: see [[Captain Bo]]
 
*[[毒奶粉]] (''dú nǎifěn'') [[poison milk powder]]
 
*[[毒奶粉]] (''dú nǎifěn'') [[poison milk powder]]
 +
*[[对韭当割]] (''duì jiǔ dāng gē'') [[harvest garlic chives]]
 
*[[吨]] (''dūn'') ton: see [[steelyard weight]]
 
*[[吨]] (''dūn'') ton: see [[steelyard weight]]
 
*[[躲猫猫]] (''duǒ māo māo'') [[hide-and-seek]]
 
*[[躲猫猫]] (''duǒ māo māo'') [[hide-and-seek]]
Line 90: Line 134:
 
*[[耳光]] (''ěr guāng'') [[slap on the face]]
 
*[[耳光]] (''ěr guāng'') [[slap on the face]]
 
*[[二会]] (''Èr Huì'') [[Stupid Sessions]]
 
*[[二会]] (''Èr Huì'') [[Stupid Sessions]]
 +
*[[二胎政策]] (''Èr tāi zhèng cè'') [[Second child policy]]
  
 
= F =
 
= F =
Line 95: Line 140:
 
*[[法律不是挡箭牌]] (''fǎlǜ bù shì dǎngjiànpái'') [[law is not a shield]]
 
*[[法律不是挡箭牌]] (''fǎlǜ bù shì dǎngjiànpái'') [[law is not a shield]]
 
*[[法西斯蓝]] (''fǎxīsī lán'') fascist blue: see [[APEC blue]]
 
*[[法西斯蓝]] (''fǎxīsī lán'') fascist blue: see [[APEC blue]]
 +
*[[翻白眼]] (''fān báiyǎn'') [[eye-roll]]
 
*[[翻墙]] (''fān qiáng'') [[scale the wall]]
 
*[[翻墙]] (''fān qiáng'') [[scale the wall]]
 
*[[反腐姐妹花]] (''fǎnfǔ jiěmèi huā'') [[lovely anti-corruption sisters]]
 
*[[反腐姐妹花]] (''fǎnfǔ jiěmèi huā'') [[lovely anti-corruption sisters]]
Line 103: Line 149:
 
*[[房奴]] (''fáng nú'') [[mortgage slave]]
 
*[[房奴]] (''fáng nú'') [[mortgage slave]]
 
*[[房叔]] (''Fáng Shū'') [[House Uncle]]
 
*[[房叔]] (''Fáng Shū'') [[House Uncle]]
*[[非法献花]] (''fēifǎ xiànhuā'') [[illegally give flowers]]
+
*[[非法献花]] (''fēifǎ xiànhuā'') [[illegal dedication of flowers]]
 
*[[飞盘胡]] (''Fēipán Hú'') [[Frisbee Hu]]
 
*[[飞盘胡]] (''Fēipán Hú'') [[Frisbee Hu]]
 +
*[[非死不可]] (''Fēisǐbùkě'') [[Surely Must Die (Facebook)]]
 
*[[非正常方式]] (''fēi zhèngcháng fāngshì'') [[unusual method]]
 
*[[非正常方式]] (''fēi zhèngcháng fāngshì'') [[unusual method]]
 +
*[[封建循环]]
 
*[[粪青]] (''fènqīng'') [[shit youth]]
 
*[[粪青]] (''fènqīng'') [[shit youth]]
*[[斧头帮]] (''fǔtóu bāng'') [[axe gang]]
+
*[[斧头帮]] (''fǔtóu bāng'') [[Axe Gang]]
 
*[[俯卧撑]] (''fǔwòchēng'') [[push-ups]]
 
*[[俯卧撑]] (''fǔwòchēng'') [[push-ups]]
*[[富二代]] (''fù èr dài'') [[rich second generation]]
+
*[[富二代]] (''fù èr dài'') [[second generation rich]]
  
 
= G =
 
= G =
  
 
*[[干爹]] (''gāndiē'') [[godfather]]
 
*[[干爹]] (''gāndiē'') [[godfather]]
*[[干涉内政]] (''gānshè nèizhèng'') interfere with internal affairs
+
*'''[[感恩]] (''gǎn'ēn'') [[gratitude]]'''
 +
*[[干涉内政]] (''gānshè nèizhèng'') [[interfere with internal affairs]]
 
*[[感谢国家]] (''gǎnxiè guójiā'') [[thanks to the country]]
 
*[[感谢国家]] (''gǎnxiè guójiā'') [[thanks to the country]]
 +
*高级黑 (''gāojí hēi'') [[low-level red, high-level black|high-level black]]
 
*[[给人民一个胶带]] (''gěi rénmín yī gè jiāodài'') [[give the people some tape]]
 
*[[给人民一个胶带]] (''gěi rénmín yī gè jiāodài'') [[give the people some tape]]
 +
*[[割韭菜]] (''gē jiǔcài'') [[cut chives]]
 
*[[GFW]] [[Great Firewall]]
 
*[[GFW]] [[Great Firewall]]
*[[GFW之父]] (''GFW zhī fù'') [[Father of the Great Firewall]]  
+
*[[GFW之父]] (''GFW zhī fù'') [[father of the Great Firewall]]  
*[[共餐党]]
+
*[[共餐党]] (''Gòngcāndǎng'') [[Dinner Party]]
 
*[[功夫网]] (''Gōngfū Wǎng'') [[Kung Fu Net]]
 
*[[功夫网]] (''Gōngfū Wǎng'') [[Kung Fu Net]]
 +
*[[共克时艰]] (''gòng kè shí jiān'') [[together we overcome difficulties]]
 
*[[骨哥]] (''gǔ gē'') [[bone brother]]
 
*[[骨哥]] (''gǔ gē'') [[bone brother]]
 
*[[谷鸽]] (''gǔ gē'') [[valley dove]]
 
*[[谷鸽]] (''gǔ gē'') [[valley dove]]
Line 128: Line 180:
 
*[[官府]] (''guānfǔ'') [[local fiefdom]]
 
*[[官府]] (''guānfǔ'') [[local fiefdom]]
 
*[[鹳狸猿]] (''guànlíyuán'') [[watered weasel-ape]]
 
*[[鹳狸猿]] (''guànlíyuán'') [[watered weasel-ape]]
 +
*'''[[官状病毒]] (''guānzhuàng bìngdú'') [[bureaucravirus]] (coronavirus)'''
 
*[[光腚肿菊]] (''guāngdìng zhǒng jú'') [[bare bottom swollen anus]]
 
*[[光腚肿菊]] (''guāngdìng zhǒng jú'') [[bare bottom swollen anus]]
*[[广电总急]] (''Guǎng Diàn zǒng jí'') [[SARFT (State of Anxiety on Film, Radio, and Television)]]
+
*[[广电总急]] (''Guǎng Diàn zǒng jí'') [[State of Anxiety on Film, Radio, and Television (SARFT)]]
 
*[[贵国]] (''guì guó'') [[expensive country]]
 
*[[贵国]] (''guì guó'') [[expensive country]]
 +
*[[桂枝药丸]]
 
*[[跪国]] (''guì guó'') [[kneeling country]]
 
*[[跪国]] (''guì guó'') [[kneeling country]]
 
*[[国宝]] (''guóbǎo'') [[national treasure]]
 
*[[国宝]] (''guóbǎo'') [[national treasure]]
 
*[[国家罗汉]] (''guójiā luóhàn'') [[nation's arhat (nation's gangster)]]
 
*[[国家罗汉]] (''guójiā luóhàn'') [[nation's arhat (nation's gangster)]]
*[[郭美美baby]] (''GuōMěiměibaby'') [[GuoMeimeibaby (Guo Meimei)]]
 
  
 
=H=
 
=H=
 
+
*[[蛤蟆]] (''háma'') [[Toad]]
 +
*[[蛤丝]] (''hásī'') toad fan: see [[Toad]]
 
*[[含泪劝告]] (''hánlèi quàngào'') [[tearfully urge]]
 
*[[含泪劝告]] (''hánlèi quàngào'') [[tearfully urge]]
 
*[[含笑酒泉]](''hánxiào jiǔquán'') [[smile in fountains of booze]]
 
*[[含笑酒泉]](''hánxiào jiǔquán'') [[smile in fountains of booze]]
 +
*[[含赵量]]
 
*[[好五倍]] (''hǎo wǔ bèi'') [[five times better]]
 
*[[好五倍]] (''hǎo wǔ bèi'') [[five times better]]
 
*[[喝茶]] (''hē chá'') [[drink tea]]
 
*[[喝茶]] (''hē chá'') [[drink tea]]
 
*[[喝开水死]] (''hē kāishuǐ sǐ'') [[death by drinking boiled water]]
 
*[[喝开水死]] (''hē kāishuǐ sǐ'') [[death by drinking boiled water]]
 
*[[和谐]] (''héxié'') [[harmonious]]
 
*[[和谐]] (''héxié'') [[harmonious]]
*[[和谐号]] (''héxié hào'') [[harmony high-speed train]]
 
 
*[[合鞋]] (''hé xié'') [[fitting shoe]]
 
*[[合鞋]] (''hé xié'') [[fitting shoe]]
 
*[[河蟹]] (''héxiè'') [[river crab]]
 
*[[河蟹]] (''héxiè'') [[river crab]]
Line 151: Line 205:
 
*[[很黄很暴力]] (''hěn huáng hěn bàolì'') [[erotic and violent]]
 
*[[很黄很暴力]] (''hěn huáng hěn bàolì'') [[erotic and violent]]
 
*[[恨爹不成刚]] (''hèn diē bùchéng Gāng'') despise father for not being Li Gang: see [[my dad is Li Gang]]
 
*[[恨爹不成刚]] (''hèn diē bùchéng Gāng'') despise father for not being Li Gang: see [[my dad is Li Gang]]
*[[红二代]] (''hóng èr dài'') [[red second generation]] (second generation red)
+
*[[红二代]] (''hóng èr dài'') [[red second generation]]  
 
*[[红派壹号]] (''hóng pài yī hào'') [[red pad]]
 
*[[红派壹号]] (''hóng pài yī hào'') [[red pad]]
 
*[[猴蛇]] (''hóu shé'') [[monkey-snake]]
 
*[[猴蛇]] (''hóu shé'') [[monkey-snake]]
Line 159: Line 213:
 
*[[狐瘟]] (''hú wēn'') [[fox plague]]
 
*[[狐瘟]] (''hú wēn'') [[fox plague]]
 
*[[胡占凡体]] (''Hú Zhànfán tǐ'') [[Hu Zhanfan style]]
 
*[[胡占凡体]] (''Hú Zhànfán tǐ'') [[Hu Zhanfan style]]
*[[糊煮席]] (''hú zhǔ xí'') [[muddled boiled banquet]]
+
*[[糊煮席]] (''hú zhǔ xí'') [[Muddled Boiled Banquet]]
*[[换锅子没]] (''huàn guōzi méi'') [[have you changed to a dish?]]
+
*[[换锅子没]] (''huàn guōzi méi'') [[Have you changed to a dish?]]
 
*[[皇储]] (''huángchǔ'') [[heir apparent]]
 
*[[皇储]] (''huángchǔ'') [[heir apparent]]
 
*[[混球屎报]] (''Húnqiú Shǐbào'') [[Muddled Shit Times]]
 
*[[混球屎报]] (''Húnqiú Shǐbào'') [[Muddled Shit Times]]
Line 166: Line 220:
 
*[[活埋]] (''huómái'') [[buried alive]]
 
*[[活埋]] (''huómái'') [[buried alive]]
 
*[[火星文]] (''Huǒxīng wén'') [[Martian script]]
 
*[[火星文]] (''Huǒxīng wén'') [[Martian script]]
 
+
*[[护脸网]] (''hù liǎn wǎng'') [[save face net]]
=I=
 
  
 
=J=
 
=J=
Line 174: Line 227:
 
*[[贾君鹏,你妈妈喊你回家吃饭]] (''Jiǎ Jūnpéng, nǐ māmā hǎn nǐ huíjiā chīfàn'') [[Jia Junpeng, your mother is calling you home for dinner]]
 
*[[贾君鹏,你妈妈喊你回家吃饭]] (''Jiǎ Jūnpéng, nǐ māmā hǎn nǐ huíjiā chīfàn'') [[Jia Junpeng, your mother is calling you home for dinner]]
 
*[[家里最近怎么样?]] (''Jiālǐ zuìjìn zěnmeyàng?'') [[How has your family been recently?]]
 
*[[家里最近怎么样?]] (''Jiālǐ zuìjìn zěnmeyàng?'') [[How has your family been recently?]]
*[[甲型H1N1流感]] (''jiǎxíng H1N1 liúgǎn'') [[influenza A virus subtype H1N1]]
+
*'''[[加速主义]] (''jiāsùzhǔyì'') [[accelerationism]]'''
 +
*'''[[总加速师]] (''Zǒng jiāsù shī'') [[Accelerator-in-Chief]]'''
 
*[[见过大爷?]] (''Jiàn guo dàyé?'') [[Have you seen grandfather?]]
 
*[[见过大爷?]] (''Jiàn guo dàyé?'') [[Have you seen grandfather?]]
 
*[[键盘侠]] (''jiànpán xiá'') [[keyboard warrior]]
 
*[[键盘侠]] (''jiànpán xiá'') [[keyboard warrior]]
 
*[[贱委]] (''jiànwěi'') [[contemptible committee]]
 
*[[贱委]] (''jiànwěi'') [[contemptible committee]]
 +
*'''[[江山娇]] (''Jiāng Shānjiāo'') [[Jiang Shanjiao]] (Jiangshanjiao, Jiangshan Jiao)'''
 
*[[僵鱼]] (''Jiāng Yú'') [[Stiff Fish]]
 
*[[僵鱼]] (''Jiāng Yú'') [[Stiff Fish]]
*[[酱油委员]] (''jiàngyóu wěiyuán'') [[soy sauce committee members]]
+
*[[酱油委员]] (''jiàngyóu wěiyuán'') [[soy sauce delegate]]
 +
* [[姐夫]] (''jiěfu'') [[brother-in-law (older sister's husband)]]
 
*[[金三胖]] (''Jīn Sān Pàng'') [[Kim Fatty III]]
 
*[[金三胖]] (''Jīn Sān Pàng'') [[Kim Fatty III]]
 +
*[[荆棘鸟]] (jīngjí niǎo) [[thornbird]]
 
*[[景德镇]] (''Jǐngdé zhèn'') [[Jingde Town]]
 
*[[景德镇]] (''Jǐngdé zhèn'') [[Jingde Town]]
*[[竟无一人是男儿]] (''jìng wú yī rén shì nán'ér'') [[not one was man enough]]
+
*[[竟无一人是男儿]] (''jung wú yī rén shì nán'ér'') [[not one was man enough]]
 +
*[[精赵]]:见[[赵家人]] (''jīng Zhao'') Zhao in spirit: see [[Zhao family member]]
 
*[[九个总统]] (''jiǔ gè zǒngtǒng'') [[nine presidents]]
 
*[[九个总统]] (''jiǔ gè zǒngtǒng'') [[nine presidents]]
 
*[[九长老]] (''jiǔ zhǎnglǎo'') [[nine elders]]
 
*[[九长老]] (''jiǔ zhǎnglǎo'') [[nine elders]]
Line 195: Line 253:
 
*[[开胸验肺]] (''kāixiōng yànfèi'') [[thoracotomy]]
 
*[[开胸验肺]] (''kāixiōng yànfèi'') [[thoracotomy]]
 
*[[康师傅]] (''Kāng Shīfù'') [[Master Kang]]
 
*[[康师傅]] (''Kāng Shīfù'') [[Master Kang]]
 +
*'''[[可防可控]] (''kě fáng kě kòng'') [[preventable and controllable]]'''
 
*[[科学上网]] (''kēxué shàngwǎng'') [[use the Internet scientifically]]
 
*[[科学上网]] (''kēxué shàngwǎng'') [[use the Internet scientifically]]
 
*[[空椅子]] (''kōng yǐzi'') [[empty chair]]
 
*[[空椅子]] (''kōng yǐzi'') [[empty chair]]
 
*[[跨省追捕]] (''kuàshěng zhuībǔ'') [[pursue across provincial lines]]
 
*[[跨省追捕]] (''kuàshěng zhuībǔ'') [[pursue across provincial lines]]
 
*[[狂草泥马]] (''kuáng cǎonímǎ'') crazy grass-mud horse: see [[grass-mud horse]]
 
*[[狂草泥马]] (''kuáng cǎonímǎ'') crazy grass-mud horse: see [[grass-mud horse]]
 +
*[[宽衣镇越]] (''Kuān Yī Zhen Yue'')
  
 
=L=
 
=L=
Line 204: Line 264:
 
*[[腊肉]] (''làròu'') [[cured meat]]
 
*[[腊肉]] (''làròu'') [[cured meat]]
 
*[[蓝爸爸]] (''Lán Bàba'') [[Blue Daddy]]
 
*[[蓝爸爸]] (''Lán Bàba'') [[Blue Daddy]]
 +
*[[揽炒]] (''Lán Bàba'') [[Blue Daddy]]
 +
*[[老逼养的]]
 +
*'''[[老子到处说]] (''Lǎozi dàochù shuō'') [[Laozi says it everywhere (I say it everywhere)]]'''
 
*[[离岸]]
 
*[[离岸]]
 
*[[离岸转移资产小组组长]]  
 
*[[离岸转移资产小组组长]]  
 
*[[梁书记]] (''Liáng Shūjì'') [[Secretary Leung]]
 
*[[梁书记]] (''Liáng Shūjì'') [[Secretary Leung]]
 +
*[[了解祖国]] (''liǎojiě zǔguó'') [[understand the motherland]]
 
*[[鲤冈鲃]] (''lǐgāngbā'') [[ridged carp-barbel]]
 
*[[鲤冈鲃]] (''lǐgāngbā'') [[ridged carp-barbel]]
*[[了解祖国]] (''liǎojiě zǔguó'') [[understand the motherland]]
 
 
*[[淋巴县长]] (''Línbā Xiànzhǎng'') [[Mayor Lymph]]
 
*[[淋巴县长]] (''Línbā Xiànzhǎng'') [[Mayor Lymph]]
 
*[[林貌杨音]] (''Lín mào Yáng yīn'') [[Lin imitates Yang's voice]]
 
*[[林貌杨音]] (''Lín mào Yáng yīn'') [[Lin imitates Yang's voice]]
 
*[[临时工]] (''línshígōng'') [[temporary worker]]
 
*[[临时工]] (''línshígōng'') [[temporary worker]]
 
*[[临时性强奸]] (''línshíxìng qiángjiān'') [[temporary rape]]
 
*[[临时性强奸]] (''línshíxìng qiángjiān'') [[temporary rape]]
*[[卢美美]]
+
* 裸官:见[[裸体做官]] (''luǒguān'') abbreviation for [[naked official]]
*[[轮胎]] (''lúntāi'') [[Tire]]
 
 
*[[裸体做官]] (''luǒtǐ zuòguān'') [[naked official]]
 
*[[裸体做官]] (''luǒtǐ zuòguān'') [[naked official]]
 +
*[[驴民]] (''lǘ mín'') [[donkey people]]
 
*[[滤霸]] (''lǜ bà'') [[filter tyrant]]
 
*[[滤霸]] (''lǜ bà'') [[filter tyrant]]
 
*[[滤霸|驴爸]] (''lǜ bà'') donkey father: see [[filter tyrant]]
 
*[[滤霸|驴爸]] (''lǜ bà'') donkey father: see [[filter tyrant]]
 
*[[绿爸爸]] (''Lǜ Bàba'') [[Green Daddy]]
 
*[[绿爸爸]] (''Lǜ Bàba'') [[Green Daddy]]
 
*[[绿坝娘]] (''Lǜ Bà Niáng'') [[Green Dam Girl]]
 
*[[绿坝娘]] (''Lǜ Bà Niáng'') [[Green Dam Girl]]
 +
*[[卢美美]]
 
*[[轮流发生性关系]] (''lúnliú fāshēng xìngguānxì'') [[take turns having sex]]
 
*[[轮流发生性关系]] (''lúnliú fāshēng xìngguānxì'') [[take turns having sex]]
*[[老逼养的]]
+
*[[轮胎]] (''lúntāi'') [[Tire]]
 +
*[[撸起袖子加油干]]
  
 
=M=
 
=M=
Line 227: Line 292:
 
*[[Ma de in China]] (''Mā de in China'') [[fuck in China]]
 
*[[Ma de in China]] (''Mā de in China'') [[fuck in China]]
 
*[[马勒戈壁]] (''Mǎlè Gēbì'') [[Mahler Gobi]]
 
*[[马勒戈壁]] (''Mǎlè Gēbì'') [[Mahler Gobi]]
*[[卖萌]] (''mài méng'') [[act cute]]
 
 
*[[媚体]]
 
*[[媚体]]
 
*[[没希望工程]] (''Méi Xīwàng Gōngchéng'') [[Project Hopeless]]
 
*[[没希望工程]] (''Méi Xīwàng Gōngchéng'') [[Project Hopeless]]
*[[没有强拆就没有新中国]] (''méiyǒu qiáng chāi jiù méiyǒu xīn Zhōngguó'') [[without forced demolitions there can be no new China]]
+
*[[没有强拆就没有新中国]] (''méiyǒu qiáng chāi jiù méiyǒu xīn Zhōngguó'') [[without forced demolition there can be no new China]]
 
*[[美帝]]  
 
*[[美帝]]  
 
*[[面瘫]]  
 
*[[面瘫]]  
 
*[[敏感瓷]] (''mǐngǎn cí'') [[sensitive porcelain]]
 
*[[敏感瓷]] (''mǐngǎn cí'') [[sensitive porcelain]]
 +
*[[皿煮]]
 
*[[茉莉花]] (''mòlìhuā'') [[jasmine]]
 
*[[茉莉花]] (''mòlìhuā'') [[jasmine]]
 +
*[[膜蛤]]
 
*[[某黑帮]] (''mǒu hēibāng'') [[certain gang]]
 
*[[某黑帮]] (''mǒu hēibāng'') [[certain gang]]
 
*[[目田]] (''mù tián'') [[eye-field]]
 
*[[目田]] (''mù tián'') [[eye-field]]
Line 244: Line 310:
 
*[[你懂的]] (''nǐ dǒng de'') [[you understand]]
 
*[[你懂的]] (''nǐ dǒng de'') [[you understand]]
 
*[[你国]] (''nǐ guó'') [[your country (your China)]]  
 
*[[你国]] (''nǐ guó'') [[your country (your China)]]  
 +
*'''你能做到吗?你听明白了吗? (''Nǐ néng zuòdào ma? Nǐ tīng míngbai le ma?'') [[Can you do it? Do you understand?]]'''
 
*[[你是哪个单位的?]](''Nǐ shì nǎge dānwèi de?'') [[Which work unit are you from?]]
 
*[[你是哪个单位的?]](''Nǐ shì nǎge dānwèi de?'') [[Which work unit are you from?]]
 
*[[你幸福吗?]](''Nǐ xìngfú ma?'') [[Are you happy? ]]
 
*[[你幸福吗?]](''Nǐ xìngfú ma?'') [[Are you happy? ]]
 
*[[你有孩子吗?]](''Nǐ yǒu háizi ma?'') [[Do you have children?]]
 
*[[你有孩子吗?]](''Nǐ yǒu háizi ma?'') [[Do you have children?]]
 
*[[诺贝尔币]] (''Nuòbèi'ěr bì'') [[Nobel Prize dollars]]
 
*[[诺贝尔币]] (''Nuòbèi'ěr bì'') [[Nobel Prize dollars]]
 
=O=
 
  
 
=P=
 
=P=
  
# [[P民]] (''P mín'') [[P people]]
+
*[[P2P]] abbreviation of [["Peer-to-peer"]]
# [[潘币]] (''Pānbì'') [[Panbi]]
+
*[[P民]] (''P mín'') P people: see [[fart people]]
# [[盘锦号]] (''Pánjǐn Hào'') [[The Panjin]]
+
*[[潘币]] (''Pānbì'') [[Panbi]]
# [[咆哮体]] (''páoxiāo tǐ'') [[shouting font]]
+
*[[盘锦号]] (''Pánjǐn Hào'') [[The Panjin]]
# [[呸]] (''pēi'') [[screw you]]
+
*[[咆哮体]] (''páoxiāo tǐ'') [[shouting font]]
# [[屁民]] (''pì mín'') [[shitizen]]
+
*[[呸]] (''pēi'') [[screw you]]
# [[拼爹]] (''pīn diē'') [[compare fathers]]
+
*[[屁民]] (''pì mín'') [[fart people]]
# [[贫二代]] (''pín èr dài'') [[poor second generation]]
+
*[[拼爹]] (''pīn diē'') [[compare fathers]]
# [[平西王]] (''Píngxīwáng'') [[King Who Pacified the West]]
+
*[[贫二代]] (''pín èr dài'') [[poor second generation]]
# [[破坏性实验]] (''pòhuàixìng shíyàn'') [[destruction experiment]]
+
*[[平西王]] (''Píngxīwáng'') [[King Who Pacified the West]]
 +
*[[破坏性实验]] (''pòhuàixìng shíyàn'') [[destruction experiment]]
  
 
=Q=
 
=Q=
 
+
* '''[[全部是假的]] (''quánbù shì jiǎde'') [[everything is fake]]'''
# [[齐B小短裙]] (''qí B xiǎo duǎnqún'') ass-high miniskirt: see [[godfather]]
+
* [[齐B小短裙]] (''qí B xiǎo duǎnqún'') ass-high miniskirt: see [[godfather]]
# [[七不讲]] (''qī bù jiǎng'') [[seven don't mentions]]
+
* [[七不讲]] (''qī bù jiǎng'') [[seven don't mentions]]
# [[岂能因声音微小而不呐喊?]] (''Qǐnéng yīn shēngyīn wéixiǎo ér nàhǎn?'') [[How can we not speak out just because our voice is small?]]
+
* [[岂能因声音微小而不呐喊?]] (''Qǐnéng yīn shēngyīn wéixiǎo ér nàhǎn?'') [[How can we not speak out just because our voice is small?]]
# [[70码]] (''qīshí mǎ'') [[70 kph]]
+
* [[70码]] (''qīshí mǎ'') 70 kph: see [[horse of deception]]
# [[欺实马]] (''qīshímǎ'') [[horse of deception]]
+
* [[欺实马]] (''qīshímǎ'') [[horse of deception]]
# [[墙]] (''qiáng'') [[wall]]
+
* [[墙]] (''qiáng'') [[wall]]
# [[墙国]] (''qiángguó'') [[wall nation]]
+
* [[墙国]] (''qiángguó'') [[wall nation]]
# [[墙国论坛]] (''Qiángguó Lùntán'') [[Wall Nation Forum]]
+
* [[墙国论坛]] (''Qiángguó Lùntán'') [[Wall Nation Forum]]
# [[墙奸]] (''qiángjiān'') [[wall-rape]]
+
* [[墙奸]] (''qiángjiān'') [[wall-rape]]
# [[墙裂(谴责)]] (''qiángliè (qiǎnzé)'') [[wall crack condemn]]
+
* [[墙裂(谴责)]] (''qiángliè (qiǎnzé)'') [[wall-crack (condemnation)]]
# [[禽肛]] (''Qín Gāng'') [[Bird Anus]]
+
* [[禽肛]] (''Qín Gāng'') [[Bird Anus]]
# [[轻度追尾, 轻度XX]] (''qīngdù zhuīwěi, qīngdù XX'') [[mild collision, mild XX]]
+
* [[轻度追尾]] (''qīngdù zhuīwěi'') [[mild collision]]
# [[庆丰帝]]  
+
* '''[[祈翠]] (''qí cuì'') [[pray for jade]]'''
# [[庆丰元年]]  
+
* '''[[亲自帝]] (''Qīnzì Dì'') [[Personal Emperor]]'''
# [[情绪稳定]] (''qíngxù wěndìng'') [[emotionally stable]]
+
* [[庆丰帝]]  
# [[秋雨含泪]] (''qiūyǔ hánlèi'') [[autumn rain has tears]]
+
* [[庆丰元年]]  
# [[去毛]] (''qù máo'') [[hair removal]]
+
* [[情绪稳定]] (''qíngxù wěndìng'') [[emotionally stable]]
 +
* [[秋雨含泪]] (''qiūyǔ hánlèi'') [[autumn rain has tears]]
 +
* [[去毛]] (''qù máo'') [[hair removal]]
  
 
=R=
 
=R=
  
# [[然并卵]]  
+
*[[然并卵]] (''rán bìng luǎn'') [[no fucking use]]
# [[让领导先走]] (''ràng lǐngdǎo xiān zǒu'') [[leaders first]]
+
*[[让领导先走]] (''ràng lǐngdǎo xiān zǒu'') [[leaders first]]
# [[人民日爆]] (''Rénmín Rìbào'') [[People’s Daily Explosion]]
+
*[[人民日爆]] (''Rénmín Rìbào'') [[People's Daily Explosion]]
# [[日人民报]] (''Rì Rénmín Bào'') [[Screwing People Post]]
+
*[[人渣排行榜]]
# [[人渣排行榜]] (''Rénzhā Páihángbǎng'')
+
*[[日人民报]] (''Rì Rénmín Bào'') [[Screwing People Post]]
# [[芮代表]] (''Ruì Dàibiǎo'') [[Representative Rui]]
+
*[[芮代表]] (''Ruì Dàibiǎo'') [[Representative Rui]]
  
 
=S=
 
=S=
  
# [[散步]] (''sànbù'') [[take a walk]]
+
* [[散步]] (''sànbù'') [[take a walk]]
# [[三聚氰胺]] (''sānjù qíng'ān'') [[melamine]]
+
* [[SB会]] (''SB huì'') [[SB Conference]]
# [[三鹿]] (''Sānlù'') [[Sanlu]]
+
* [[山巅]] (''shāndiān'') [[summit]]
# [[SB会]] (''SB huì'') [[SB Conference]]
+
* [[汕尾体]] (''Shànwěi tǐ'') [[Shanwei form]]
# [[山寨]] (''shānzhài'') [[mountain stronghold]]
+
* [[山寨]] (''shānzhài'') [[mountain stronghold]]
# [[汕尾体]] (''Shànwěi tǐ'') [[Shanwei form]]
+
* [[上吊吊]] (''shàng diàodiào'') [[hang oneself]]
# [[伤害中国人民的感情]] (''shānghài Zhōngguó rénmín de gǎnqíng'') [[hurt the Chinese people’s feelings]]
+
* [[伤害中国人民的感情]] (''shānghài Zhōngguó rénmín de gǎnqíng'') [[hurt the feelings of the Chinese people]]
# [[上吊吊]] (''shàng diào diào'') [[hang oneself]]
+
* [[社病我药]] (''shè bìng wǒ yào'') [[society's sickness, my medicine]]
# [[谁叫你不幸生在中国了]] (''Sheí jiào nǐ bùxìng shēng zài Zhōngguó le?'') [[How were you so unfortunate as to be born in China?]]
+
* [[谁叫你不幸生在中国了]] (''Sheí jiào nǐ bùxìng shēng zài Zhōngguó le?'') [[How were you unlucky enough to be born in China?]]
# [[深情献菊花]] (''shēnqíng xiàn júhuā'') [[dedicate a chrysanthemum with deep feeling]]
+
* [[神奇的国度]] (''shénqí de guódù'') [[mystical country]]
# [[神奇的国度]] (''shénqí de guódù'') [[mystical country]]
+
* [[深情献菊花]] (''shēnqíng xiàn júhuā'') [[dedicate a chrysanthemum with deep feeling]]
# [[神兽]] (''shénshòu'') [[mythical creatures]]
+
* [[神兽]] (''shénshòu'') [[mythical creatures]]
# [[省长]] (''shěngzhǎng'') [[governor]]
+
* [[胜利大逃亡]] (''Shènglì dà Táowáng'') [[Escape to Victory]]
# [[胜利大逃亡]] (''Shènglì dà Táowáng'') [[Escape to Victory]]
+
* [[省长]] (''shěngzhǎng'') [[governor]]
# [[适度腐败]] (''shìdù fǔbài'') [[moderate level of corruption]]
+
* [[适度腐败]] (''shìdù fǔbài'') [[moderate level of corruption]]
# [[试探性自杀]] (''shìtànxìng zìshā'') [[half-hearted suicide attempt]]
+
* [[试探性自杀]] (''shìtànxìng zìshā'') [[half-hearted suicide attempt]]
# [[斯巴达]] (''Sībādá'') [[Sparta]]
+
* [[斯巴达]] (''Sībādá'') [[Sparta]]
# [[蒜你狠、豆你玩系列]]  (''suàn nǐ hěn, dòu nǐ wán xìliè'') [[vicious garlic, play with beans, and other similar phrases]]
+
* [[蒜你狠]]  (''suàn nǐ hěn'') [[vicious garlic]]
# [[随波逐刘]] (''suí zhú liú'') [[go with the flow]]
+
* [[随波逐刘]] (''suí zhú Liú'') [[go with the flow]]
# [[随时受不了]] (''suíshí shòubùliǎo'') [[always unbearable]]
+
* [[随时受不了]] (''suíshí shòubùliǎo'') [[always unbearable]]
# [[山巅]]
 
  
 
=T=
 
=T=
  
# [[他妈的]] (''tāmāde'') [[WTF]]
+
* [[谭书记]] (''tānshuji'') [[Secretary Tan]]
# [[探索性错误]] (''tànsuǒxìng cuòwù'') [[exploratory error]]
+
* [[他妈的]] (''tāmāde'') [[WTF]]
# [[土共]] (''Tǔgòng'') [[TG]]  
+
* [[探索性错误]] (''tànsuǒxìng cuòwù'') [[exploratory error]]
# [[体育墙国]] (''tǐyù qiáng guó'') [[wall country in athletics]]
+
* [[体亏屁思]] (''tǐ kuī pì sī'') [[fart people suffer system's mistakes]]
# [[替党说话,还是替老百姓说话?]] (''Tì Dǎng shuōhuà, háishì tì lǎobǎixìng shuōhuà?'') [[Will you speak for the Party, or are you prepared to speak for the people?]]
+
* [[提头来见]]
# [[天朝]] (''Tiāncháo'') [[Celestial Empire]]
+
* [[体育墙国]] (''tǐyù qiáng guó'') [[wall country in athletics]]
# [[兲朝]] (见:天朝) (''Tiān Cháo'') [[Celestial Empire]]
+
* [[替党说话,还是替老百姓说话?]] (''Tì Dǎng shuōhuà, háishì tì lǎobǎixìng shuōhuà?'') [[Do you speak for the Party or the people?]]
# [[天朝P民]] (''Tiāncháo P mín'') [[P people of the Celestial Empire]]
+
* [[替谁说话]] (''tì shéi shuōhuà'') who do you speak for: see  [[Do you speak for the Party or the people?]]
# [[天朝上锅]] (''Tiāncháo shàng guō'') [[Celestial Empire goes into the pot]]
+
* [[天朝]] (''Tiāncháo'') [[Celestial Empire]]
# [[天雷提案]] (''tiān léi tí'àn'') [[shocking proposals]]
+
* [[兲朝]]:见[[天朝]] (''Tiāncháo'') [[Celestial Empire]]
# [[舔菊党]] (''tiǎn jú dǎng'') [[chrysanthemum licking party]]
+
* [[天朝P民]] (''Tiāncháo P mín'') [[shitizen|P people]] of the [[Celestial Empire]]
# [[TM/TMD]]: see [[WTF]]
+
* [[天朝上锅]] (''Tiāncháo shàng guō'') [[Celestial Empire goes into the pot]]
# [[捅鸡局]] (''Tǒngjī Jú'') [[Bureau of Dicking Around]]
+
* [[天雷提案]] (''tiān léi tí'àn'') [[shocking proposal]]
# [[通奸党]] (''Tōngjiāndǎng'') [[Adultery Party]]
+
* [[舔菊党]] (''Tiǎnjúdǎng'') [[Chrysanthemum Licking Party]]
# [[被“庹”|(被)“庹”]] (''(bèi) Tuǒ'') [[Tuo/be Tuoed]]
+
* [[TM/TMD]]: see [[WTF]]
# [[团派]]
+
* [[捅鸡局]] (''Tǒngjī Jú'') [[Bureau of Dicking Around]]
 
+
* [[通商宽衣]](''Tōngshāngkuanyi'') [[ Facilitate Commerce and Loosen Clothing]]
=U=
+
* [[通奸党]] (''Tōngjiāndǎng'') [[Adultery Party]]
 
+
* [[土共]] (''Tǔgòng'') [[TG]]
=V=
 
  
 
=W=
 
=W=
  
# [[外国人的家长会]] (''Wàiguó rén de Jiāzhǎng Huì'') [[Parents of Foreigners Congress]]
+
* [[外砸脚]]
# [[微勃]] (''wēi bó'') [[slight erection]]
+
* [[外国人的家长会]] (''Wàiguó rén de Jiāzhǎng Huì'') [[Parents of Foreigners Congress]]
# [[伟大的墙]] (''wěidà de qiáng'') [[great wall]]
+
* [[网民]] (''wǎngmín'') [[netizen]]
# [[围观]] (''wéiguān'') [[surround and watch]]
+
* '''[[网民不服从]] (''wǎngmín bù fúcóng'') [[digital disobedience]]'''
# [[围观五猫]] (''wéiguān wǔ māo'') [[surround and watch five cats]]
+
* [[妄议中央]] (''wàngyì zhōngyāng'') [[improperly discuss the central government]]
# [[伟光正]] (''wěi guāng zhèng'') [[great, glorious, and correct]]
+
* [[微勃]] (''wēibó'') [[slight erection]]
# [[为国接盘]] (''wèi guó jiēpán'') [[bear the burden for the country]]
+
* [[伟大的墙]] (''wěidà de qiáng'') [[great wall]]
# [[为人民币服务]] (''wéi rénmínbì fúwù'') [[serve the renminbi]]
+
* [[围观]] (''wéiguān'') [[surround and watch]]
# [[喂人民服雾]] (''wèi rénmín fú wù'') [[smog the people]]
+
* [[围观五猫]] (''wéiguān wǔ māo'') surround and watch five cats: compound of [[surround and watch]] and [[Fifty Cent Party|fifty cents]]
# [[微软]] (''Wēiruǎn'') [[Microsoft]]
+
* [[伟光正]] (''wěi guāng zhèng'') [[great, glorious, and correct]]
# [[维稳]] (''wéiwěn'') [[stability maintenance]]
+
* [[为国接盘]] (''wèi guó jiēpán'') [[bear the burden for the country]]
# [[稳腚]] (''wěn dìng'') [[stable bottom]]
+
* [[喂人民服雾]] (''wèi rénmín fú wù'') [[smog the people]]
# [[我爸是李刚]] (''wǒ bà shì Lǐ Gāng'') [[My dad is Li Gang]]
+
* [[为人民币服务]] (''wéi rénmínbì fúwù'') [[serve the renminbi]]
#[[我和小伙伴都惊呆了]] (''wǒ hé xiǎo huǒbàn dōu jīngdāi le'') my buddies and I were dumbstruck
+
* [[微软]] (''Wēiruǎn'') [[Slightysoft]]
# [[蜗居族]] (''wōjū zú'') [[snail dwelling tribe]]
+
* [[维稳]] (''wéiwěn'') [[stability maintenance]]
# [[我来晚了]] (''wǒ lái wǎn le'') [[I'm late]]
+
* [[稳腚]] (''wěn dìng'') [[stable bottom]]
# [[我们做了一个艰难的决定]] (''Wǒmen zuòle yī gè jiānnán de juédìng'') [[We have made a tough decision]]
+
* [[文贵伐赵]] (''wen gui fa zhao) [[Wengui strikes Zhao]]
# [[我能说脏话吗?]] (''Wǒ néng shuō zānghuà ma?'') [[Can I swear?]]
+
* [[我爸是李刚]] (''wǒ bà shì Lǐ Gāng'') [[My dad is Li Gang]]
# [[我要作人]] (''Wǒ yào zuòrén'') [[I will be a person]]
+
* [[卧草泥马]] (''wò cǎonímǎ'') crouching [[grass-mud horse]]
# [[我只为领导服务]] (''Wǒ zhǐ wèi lǐngdǎo fúwù'') [[I only serve the leaders]]
+
*[[我和小伙伴都惊呆了]] (''wǒ hé xiǎo huǒbàn dōu jīngdāi le'') [[my buddies and I were dumbstruck]]
# [[卧草泥马]] (''wò cǎonímǎ'') [[crouching grass-mud horse]]
+
* [[蜗居族]] (''wōjū zú'') [[snail dwelling tribe]]
# [[五不搞]] (''wǔ bù gǎo'') [[five nos]]
+
* [[我来晚了]] (''wǒ lái wǎn le'') [[I'm late]]
# [[五号]] (''hào'') [[number five]]
+
* '''[[我们要言论自由]] (wǒmen yào yánlùn zìyóu) [[we want free speech]]'''
# [[五毛]] (''Wǔ Máo'') fifty cents: see [[Fifty Cent Party]]
+
* [[我们做了一个艰难的决定]] (''wǒmen zuòle yī gè jiānnán de juédìng'') we have made a tough decision: see [[make a tough decision]]
# [[五毛党]] (''Wǔ Máo Dǎng'') [[Fifty Cent Party]]
+
* [[我能说脏话吗?]] (''Wǒ néng shuō zānghuà ma?'') [[Can I swear?]]
# [[五毛谠]] (''wǔ máo dǎng'') [[fifty cents honest]]
+
* [[我要作人]] (''Wǒ yào zuòrén'') [[I will be a person]]
# [[五行缺爹]] (''wǔ xíng què diē'') [[have everything but Daddy]]
+
* [[我只为领导服务]] (''Wǒ zhǐ wèi lǐngdǎo fúwù'') [[I only serve the leaders]]
# [[五月三十五日]] (''wǔ yuè sānshíwǔ rì'') [[Thirty-Fifth of May]]
+
* [[五不搞]] (''wǔ bù gǎo'') [[five nos]]
# [[乌镇网]]
+
* [[捂产阶级]]
# [[捂产阶级]]
+
* [[五号]] (''Wǔ Hào'') [[Number Five]]
 +
* 五猫 (wǔ māo) fifty cats: see [[Fifty Cent Party]]
 +
* [[五毛]] (''Wǔ Máo'') fifty cents: see [[Fifty Cent Party]]
 +
* [[五毛党]] (''Wǔ Máo Dǎng'') [[Fifty Cent Party]]
 +
* [[五毛谠]] (''wǔ máo dǎng'') fifty cents honest: see [[Fifty Cent Party]]
 +
* [[五行缺爹]] (''wǔ xíng què diē'') [[have everything but Daddy]]
 +
* [[五月三十五日]] (''wǔ yuè sānshíwǔ rì'') [[Thirty-Fifth of May]]
 +
* [[乌镇网]] (''Wūzhèn wǎng'') [[Wuzhen net]]
 +
* [[玩币归赵]]
  
 
=X=
 
=X=
  
# [[西朝鲜]] (''Xī Cháoxiǎn'') [[West Korea]]
+
* [[小组长]]
# [[下意识开枪]] (''xiàyìshí kāiqiāng'') [[subconsciously shoot]]
+
* [[西朝鲜]] (''Xī Cháoxiǎn'') [[West Korea]]
# [[西红柿]] (''xīhóngshì'') [[tomato]]
+
* [[西红柿]] (''Xīhóngshì'') [[Tomato]]
# [[下一盘很大的棋]] (''xià yī pán hěn dà de qí'') [[play a big game of chess]]
+
* [[下意识开枪]] (''xiàyìshí kāiqiāng'') [[subconsciously shoot]]
# [[闲扯淡]] (''xián chědàn'') [[idle chit-chat]]
+
* [[下一盘很大的棋]] (''xià yī pán hěn dà de qí'') [[play a big game of chess]]
# [[辛卯借款]] (''xīnmǎo jièkuǎn'') [[2011 loan]]
+
* [[闲扯淡]] (''xián chědàn'') [[idle chit-chat]]
# [[心神不宁]] (''xīnshén bùníng'') [[disturbed]]
+
* [[辛卯借款]] (''xīnmǎo jièkuǎn'') [[2011 loan]]
# [[信艾神,原地满状态复活]] (''xìn Ài Shén, yuándì mǎn zhuàngtài fùhuó'') [[believe in the god Ai and be resurrected on the spot]]
+
* [[心神不宁]] (''xīnshén bùníng'') [[disturbed]]
# [[信韩寒不脑残]] (''xìn Hánhán bù nǎocán'') [[believe in Han Han and you won’t be brain-damaged]]
+
* [[信艾神,原地满状态复活]] (''xìn Ài Shén, yuándì mǎn zhuàngtài fùhuó'') [[believe in the god Ai and be resurrected on the spot]]
# [[熊猫]]: (见:[[国宝]]) (''xióngmāo'') panda: see [[national treasure]]
+
* [[信韩寒不脑残]] (''xìn Hánhán bù nǎocán'') [[believe in Han Han and you won't be brain-damaged]]
# [[休假式治疗]] (''xiūjià shì zhìliáo'') [[vacation-style therapy]]
+
* [[新黑五类]] (''xīn hēi wǔ lèi'') [[new five black categories]]
# [[习包子]] (''Xí Bāozi'') [[Steamed Bun Xi]]
+
* 姓赵:见[[赵家人]] (''xìng Zhào'') be surnamed Zhao: see [[Zhao family member]]
# [[习大大]] (''Xí Dàdà'') [[Daddy Xi]]
+
* [[熊猫]]: [[国宝]] (''xióngmāo'') panda: see [[national treasure]]
# [[习梦撕 ]]  
+
* [[休假式治疗]] (''xiūjià shì zhìliáo'') [[vacation-style therapy]]
# [[习二逼]]  
+
* [[习包子]] (''Xí Bāozi'') [[Steamed Bun Xi]]
# [[习禁评]]  
+
* 习夶:见[[习大大]] (''Xí '') alternate rendering of [[Daddy Xi]]
# [[习特勒]] (''Xítèlēi'')  
+
* [[习大大]] (''Xí Dàdà'') [[Daddy Xi]]
# [[寻衅滋事]]  
+
* [[习禁评]]  
# [[萱萱]] (''Xuānxuān'') [[Genie]]
+
* [[小粉红]] (''xiǎo fěnghóng'') [[little pink]]
# [[血拆]] (''xuè chāi'') [[bloody demolition]]
+
* [[孝顺国家]]
# [[新黑五类]] (''xīn hēi wǔ lèi'') [[new five black categories]]
+
* 熊猫:见[[国宝]] (''xióngmāo'') panda: see [[national treasure]]
 +
* [[萱萱]] (''Xuānxuān'') [[Xuanxuan]]
 +
* [[血拆]] (''xuè chāi'') [[bloody demolition]]
 +
* [[寻衅滋事]]
  
 
=Y=
 
=Y=
  
# [[压力差]] (''yālì chā'') [[pressure differential]]
+
* [[亚克蜥]] (''yàkèxī'') [[yax lizard]]
# [[亚克蜥]] (''yàkèxī'') [[yax lizard]]
+
* [[压力差]] (''yālì chā'') [[pressure differential]]
# [[殃视]] (''yāng shì'') [[calamity TV]]
+
* [[殃视]] (''Yāng shì'') [[Calamity TV]]
# [[羊叫兽]] (''yáng jiào shòu'') [[sheep calls to the beast]]
+
* [[羊叫兽]] (''yáng jiào shòu'') [[sheep calls to the beast]]
# [[药奸菊]] (''yào jiān jú'') [[medicine-wicked-chrysanthemum]]
+
* [[药奸菊]] (''yào jiān jú'') [[Medicine Wicked Chrysanthemum]]
# [[一小撮]] (''yī xiǎo cuō'') [[small bunch]]
+
* '''[[一个健康的社会不该只有一种声音]] (''Yīgè jiànkāng de shèhuì bù gāi zhǐyǒu yīzhǒng shēngyīn'') [[there should be more than one voice in a healthy society]]'''
# [[影帝]] (''yǐngdì'') [[movie star]]
+
* [[一花一带]] (''yīhuā yīdài'')
# [[有关部门]] (''yǒuguān bùmén'') [[relevant department]]
+
* [[一切都是刚刚开始!]] (''Yīqiē dōu shì gāngang kāishǐ!'') [[All of this is only the beginning!]]
# [[有司]] (''yǒusī'') [[official]]
+
* [[一小撮]] (''yī xiǎo cuō'') [[small bunch]]
# [[援交部]] (''Yuánjiāo Bù'') [[Ministry of Foreign Assistance]]
+
* [[影帝]] (''yǐngdì'') [[movie star]]
# [[远程爱国者捣蛋]] (''yuǎnchéng àiguózhě dǎodàn'') [[long distance patriot makes mischief]]
+
* [[有关部门]] (''yǒuguān bùmén'') [[relevant department]]
# [[宇宙真理]] (''yǔzhòu zhēnlǐ'') [[truth of the universe]]
+
* [[有司]] (''yǒusī'') [[official]]
#[[一花一带]]
+
* [[远程爱国者捣蛋]] (''yuǎnchéng àiguózhě dǎodàn'') [[long distance patriot makes mischief]]
 +
* [[援交部]] (''Yuánjiāo Bù'') [[Ministry of Foreign Assistance]]
 +
* [[宇宙真理]] (''yǔzhòu zhēnlǐ'') [[truth of the universe]]
  
 
=Z=
 
=Z=
  
# [[暂住]] (''zànzhù'') [[temporary residence]]
+
* [[暂住]] (''zànzhù'') [[temporary residence]]
# [[这盛世,如你所愿]] (''zhè shèngshì, rú nǐ suǒyuàn'') [[this splendid age is as you wished]]
+
* [[找爹]]
# [[这事儿不能说太细]] (''Zhè shì'er bùnéng shuō tài xì'') [[This cannot be explained in great detail.]]
+
* [[赵国]]
# [[这是一个奇迹]] (''zhè shì yī gè qíjī'') [[this is a miracle]]
+
* [[赵家人]] (''Zhào jīarén'') [[Zhao family member]]
# [[真理部]] (''Zhēnlǐ Bù'') [[Ministry of Truth]]
+
* [[赵令习改]]
# [[真象]] (''zhēnxiàng'') [[elephant of truth]]
+
* [[赵王]]
# [[镇上]] (''zhèn shàng'') in town: see [[Jingde Town]]
+
* [[赵王回车]] (''Zhào wáng huíchē'') [[King Zhao's enter key]]
# [[镇灾]] (''zhèn zāi'') [[town disaster]]
+
* [[长者]]
# [[正腐]] (''zhèngfǔ'') [[govern-rot]]
+
* [[这届人民不行]] (''zhè jiè rénmín bùxíng'') [[this batch of people is no good]]
# [[正龙拍虎]] (''zhèng lóng pāi hǔ'') [[upright dragon pats the tiger]]
+
* [[这盛世,如你所愿]] (''zhè shèngshì, rú nǐ suǒyuàn'') [[this splendid age is as you wished]]
# [[职业孙子]] (见:专业孙子) (''zhíyè sūnzi'') career grandchild: see [[professional grandchild]]
+
* [[这事儿不能说太细]] (''zhè shì'er bùnéng shuō tài xì'') [[this cannot be explained in great detail]]
# [[至于你信不信,我反正是信了]] (''zhìyú nǐ xìn bù xìn, wǒ fǎnzhèng shì xìn le'') [[whether you believe it or not, I do]]
+
* [[这是一个奇迹]] (''zhè shì yī gè qíjī'') [[this is a miracle]]
# [[中国的互联网是开放的]] (''Zhōngguó de hùliánwǎng shì kāifàng de'') [[China's Internet is open]]
+
* [[真理部]] (''Zhēnlǐ Bù'') [[Ministry of Truth]]
# [[中国人民从此战栗起来了]] (''Zhōngguó rénmín cóngcǐ zhànlì qǐlái le'') [[The Chinese people have begun to tremble]]
+
* [[真象]] (''zhēnxiàng'') [[elephant of truth]]
# [[中国人民的老朋友]] (''Zhōngguó rénmín de lǎo péngyǒu'') [[old friends of the Chinese people]]
+
* [[镇上]] (''zhènshàng'') in town: see [[Jingde Town]]
# [[中国人是需要管的]] (''Zhōngguórén shì xūyào guǎn de'') [[Chinese people need to be controlled]]
+
* [[镇灾]] (''zhènzāi'') [[town disaster]]
# [[周带鱼]] (''Zhōu Dàiyú'') [[Cutlassfish Zhou]]
+
* [[正腐]] (''zhèngfǔ'') [[govern-rot]]
# [[周老虎]] (''Zhōu Lǎohǔ'') [[Tiger Zhou]]
+
* [[正龙拍虎]] (''zhèng lóng pāi hǔ'') [[upright dragon pats the tiger]]
# [[周自宫]] (''Zhōu Zìgōng'') [[Zhou self-castration]]
+
* '''[[正确集体记忆]] (''zhèngquè jítǐ jìyì'') [[correct collective memory]]'''
# [[砖家]] (''zhuānjiā'') [[brickspert]]
+
* [[直男癌]] (''zhí nán ái'') [[straight man cancer]]
# [[专业孙子]] (''zhuānyè sūnzi'') [[professional grandchild]]
+
* [[职业孙子]]:见[[专业孙子]] (''zhíyè sūnzi'') career grandchild: see [[professional grandchild]]
# [[转发就是力量]] (''zhuǎnfā jiùshì lìliàng'') [[Reposting is power]]
+
* [[中国制造]] (''zhōng guó zhì zào'') Made in China
# [[转世]] (''zhuǎnshì'') [[reincarnation]]
+
* [[中或赢]]
# [[自干五]] (''zìgānwǔ'') [[volunteer fifty center]]
+
* [[至于你信不信,我反正是信了]] (''zhìyú nǐ xìn bù xìn, wǒ fǎnzhèng shì xìn le'') [[whether you believe it or not, I do]]
# [[自你入狱,举国震动,人生辉煌,莫过如此]]  
+
* [[中国的互联网是开放的]] (''Zhōngguó de hùliánwǎng shì kāifàng de'') [[China's internet is open]]
# [[自强不吸]] (''zìqiángbùxī'')  
+
* [[中国感恩节]] (''Zhōngguó Gǎn'ēnjié'') [[Chinese Thanksgiving]]
# [[纵做鬼,也幸福]] (''zòng zuòguǐ, yě xìngfú'') [[even the destruction is a blessing]]
+
* '''[[中国哭墙]] (''Zhōngguó kūqiáng'') [[China's wailing wall]]'''
# [[做噩梦(死)]] (''zuò èmèng (sǐ)'') [[death by nightmare]]
+
* [[中国人民从此战栗起来了]] (''Zhōngguó rénmín cóngcǐ zhànlì qǐlái le'') [[The Chinese people have begun to tremble]]
# [[做一个艰难的决定]] (''zuò yīgè jiānnán de juédìng'') [[we have made a tough decision | make a tough decision]]
+
* [[中国人民的老朋友]] (''Zhōngguó rénmín de lǎo péngyǒu'') [[old friends of the Chinese people]]
# [[中央忏悔台]]
+
* [[中国人是需要管的]] (''Zhōngguórén shì xūyào guǎn de'') [[Chinese people need to be controlled]]
 
+
* [[中央忏悔台]]
相关:[[网络抵抗]]
+
* [[周带鱼]] (''Zhōu Dàiyú'') [[Cutlassfish Zhou]]
 
+
* [[周老虎]] (''Zhōu Lǎohǔ'') [[Tiger Zhou]]
回到:[[网络政治话语]]
+
* [[周自宫]] (''Zhōu Zìgōng'') [[Zhou self-castration]]
 
+
* [[砖家]] (''zhuānjiā'') [[brickspert]]
[[Category: 草泥马语]][[Category: 政治话语]]
+
* [[专业孙子]] (''zhuānyè sūnzi'') [[professional grandchild]]
 +
* [[转发就是力量]] (''zhuǎnfā jiùshì lìliàng'') [[reposting is power]]
 +
* [[转世]] (''zhuǎnshì'') [[reincarnation]]
 +
* [[自干五]] (''zìgānwǔ'') [[volunteer fifty center]]
 +
* [[自你入狱,举国震动,人生辉煌,莫过如此]] (''zì nǐ rùyù, jǔguó zhèndòng, rénshēng huīhuáng, mòguò rúcǐ'') [[Since you went to prison, the whole nation has been shaken. Nothing in life could be more glorious]]
 +
* [[自强不吸]] (''zìqiáng bùxī'') [[self-improvement never breathes]]
 +
* [[纵做鬼,也幸福]] (''zòng zuòguǐ, yě xìngfú'') [[even the destruction is a blessing]]
 +
* [[做噩梦(死)]] (''zuò èmèng (sǐ)'') [[death by nightmare]]
 +
* [[做一个艰难的决定]] (''zuò yīgè jiānnán de juédìng'') [[make a tough decision]]
  
[[Category:Grass-Mud Horse Lexicon]]
+
[[Category:草泥马语]][[Category:网络话语]]

Latest revision as of 21:07, 7 January 2021

Redirect to:

All entries are listed below in pinyin order. To search, type CTRL+F, then type in the term you want to find. You can search by character (Hànzì 汉字), pinyin, or English. Please note that pinyin is spaced by word, not by syllable (e.g. "love the future" is listed under ài wèilái, not *ài wèi lái).

China Digital Space is a constant work-in-progress. Some terms may only have an entry in English, others only in Chinese. Highlights of new and updated terms precede the index. New entries are also bolded within the index.

You can also browse a selection of entries by topic.

New Entries

Highlights from the latest additions to the Lexicon (updated August 11, 2020)

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

P

Q

R

S

T

W

X

Y

Z